pexels-photo-1647962
Navigating Your Path to
Sustainability Success
0 +
Countries
0 +
Corporations
0 +
Subsidiaries

Sustainability and ESG-related Webinars.

Läs mer

Make carbon-offsetting part of your ESG strategy.

Läs mer

SYSTEM

GHG-Klimatredovisning

Genom att beräkna din verksamhets miljöpåverkan kan du lättare definiera åtgärder för att reducera dina utsläpp.

Vår modell är baserad på den internationella standarden The Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollet). Modellen inkluderar en omfattande databas med globala emissionsfaktorer som kan användas för att beräkna verksamheters växthusgasutsläpp.

GHG-protokollet är den mest använda metoden för beräkning och hantering av verksamheters växthusgasutsläpp. Metoden låg även som grund till standarden ISO 14064-1 (2006).

Läs mer

GHG-Scope 3

Vi stödjer ditt komplexa Scope 3-arbete med en avancerad systemplattform och användarvänliga onlineverktyg.


Enligt GHG-protokollet finns det 3 ”Scopes”:

Scope 1:
Direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade resurser.

Scope 2:
Indirekta GHG-utsläpp associerade med inköpt energi.

Scope 3:
Resultat av aktiviteter från processade varor, som inte ägs eller kontrolleras av det rapporterande företaget.

Den största utmaningen för de flesta företag handlar om en korrekt beräkning av Scope 3-utsläpp. Vi har kvaliteter i världsklass när det kommer till klimatberäkning och kan ta oss an komplexa Scope 3-beräkningar för globala organisationer.

Vi integrerar även all klimatdata med ESG-rapportering. Använd vårt kvalificerade Scope 3-team för att säkra en korrekt klimatrapportering av hög kvalitet.

Läs mer

GHG-Utsläppsfaktorer

Vi stöttar dig med en global databas för utsläppsfaktorer.

En stor mängd finansiell information behöver konverteras till CO2-ekvivalenter för att skapa en korrekt klimatrapportering av hög kvalitet.

För att skapa en klimatrapportering av hög kvalitet är det inte uppnåeligt utan tillgång till en detaljerad, korrekt och kvalitetssäkrad utsläppsfaktordatabas.

Detta är helt avgörande för att konvertera stora mängder ekonomiska data (KR-$-EUR-£) till CO2-ekvivalenter.

Undvik greenwashing genom att fokusera på faktabaserad ESG-rapportering. Använd vårt kvalificerade utsläppsfaktorteam och vår utsläppsfaktordatabas för att genomföra korrekt klimatberäkning.

Läs mer

ESG-Rapportering

Samla in, analysera och visualisera din verksamhets ESG-data för effektiv hållbarhetsrapportering.

CEMAsys ESG-modul är skräddarsydd för rapportering av data och nyckeltal relaterade till miljö och ESG-arbete, som exempelvis förbrukning av energi och vatten, CO2-utsläpp och användning av kemiska substanser.

ESG- och miljömodulen är en tjänst för att inhämta, analysera och mäta viktiga miljöindikatorer. Modulen är också ett användbart verktyg för att uppfylla internationella rapporteringskrav från initiativ som GRI, FN:s Global Compact samt miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS.

Läs mer

SCC-Leverantör Kontroll

Din leverantörskedja kan utgöra både en omfattande affärsrisk och en stor möjlighet för positiv påverkan.

Modulen ger dig verktyg för att inhämta, analysera och bearbeta ESG-information från din egen leverantörskedja och andra tredjepartsnätverk.

Leverantörer kan enkelt svara på dina ESG Survey-frågeformulär. När dessa har lämnats in utfärdas en automatisk riskanalys baserad på geografi och mediabevakning.

Detta hjälper ditt företag att utveckla strategier för att stärka ert hållbarhetsarbete i hela leverantörskedjan och reducera era affärsrisker relaterade till ESG, till exempel kopplat till korruption och barnarbete.

Du kan nu identifiera riskområden, arbeta med leverantörer, fördjupa ditt ESG-arbete och dokumentera förbättringsåtgärder.

Läs mer

CSRD-EU Taksonomi

Cemasys introducerar nu ett avancerat och effektivt system för digital CSRD-EU Taxonomi rapportering.

Detta gör det möjligt för dig att koppla ihop ditt CSRD-arbete med all annan ESG-rapportering och GHG-Carbon Footprint verksamhet i företaget.

Du kan också använda samma juridiska företagsstruktur redan inställd för din vanliga ESG-rapportering, vilket kommer att spara mycket tid och onödigt extraarbete. Samtidigt får du också att ta hand om all CSRD-rapportering i en gemensam ESG-metrics databas.

Från januari 2022 kommer alla stora företag i euroområdet att rapportera om egen EU-taxonomistatus så att marknaden och investerare kan bedöma företagets ESG-prestanda på ett bra och objektivt sätt.

Håll dina CSRD-data digitala med cloud computing. Använd cemasys.com som ett specialiserat ESG-verktyg och vårt team av kvalificerade CSRD-experter för stöd, hjälp och utvärdering av prestationspoäng.

Läs mer

EA-Energi Analys

Använd vårt smarta EA-verktyg för en effektiv energianalys av din verksamhet.

Vårt EA-verktyg ger dig en detaljerad översikt över organisationens energieffektivitet, förbrukning och energibesparing.

Med ett användarvänligt gränssnitt, flexibel analysmodul och integrerad Scope 2-databas (som enkelt kopplas till din GHG-klimatredovisning) ger det dig en högeffektiv överblick över hela ditt energiförbruk – inklusive fabriker, dotterbolag, fysiska butiker, fastighetsportfölj och produktionsenheter.

När du använder vår Energianalys, uppdateras alla energital direkt i din ESG metrics-databas och GHG-klimatredovisning (Scope-2). Med alla energital integrerade i samma system sparar du mycket tid och får en smidig och strukturerad energianalys av din verksamhet.

Läs mer

Power-BI ESG Analys

Med vårt integrerade Power BI-verktyg kan du enkelt analysera och visualisera din ESG-data.

Power BI är en ledande plattform för affärsanalysering från Microsoft som kombinerar en intuitiv användarupplevelse med en avancerad analysmotor. Skapa en djupare förståelse av din data genom mer detaljerade analyser, sammankoppling av stora datamängder och en mer faktabaserad tillnärmning till ESG-området.

Du kan också utveckla analysunderlaget genom att använda systemets inbyggda AI-funktioner, baserat på den enorma kraften som finns i Power-plattformen och Azure-universumet.

Power BI är en integrerad, användbar och skalbar plattform för Business Intelligence (BI).

Läs mer

Automatisk Datainsamling

Vi kopplar enkelt ihop Cemasys med ditt driftsystem.

Genom att använda vår avancerade API-funktion kan vi automatiskt samla in driftdata från många olika källor. Datan omvandlar vi sedan till CO2-ekvivalenter genom internationellt erkända metoder (GHG-Protokollet) och omvandlingsdata (emissionsfaktorer).

Vi hjälper våra kunder att uppnå 60-100% automatisk datainsamling. Vi kopplar upp oss mot ERP-plattformar (SAP, Oracle, Microsoft, Visma m.fl.), produktions- och inköpssystem, sensor-teknik (inom laxindustrin), transportföretag, avfallssystem, energikällor och mycket mer.

Vid revisionspunkten måste du kunna dokumentera och verifiera för en tredje part vilken metodik du har använt i din klimatredovisning. Om du har använt en "varugrupps"-konverteringsmetod (SPEND) som inte är noggrann, kan du i värsta fall riskera att din klimatredovisning inte godkänns av revisorn. Cemasys säkerställer dokumentationen, både för emissionsfaktorval och algoritmisk kvalitet.

Använd vårt professionella tech-team för att utföra data-mappningen.

Läs mer

CONSULTING

Hyr en ESG-Specialist

Behöver du en ESG-specialist på deltid, eller för en kortare period?

Vi erbjuder tillgång till ESG-specialister, på deltid och under kortare perioder eller projekt. Att anställa en ESG-specialist på deltid kan hjälpa dig att fylla ett kortsiktigt projektbehov eller vid sjukdom, ledighet eller andra skäl.

Genom att anställa en Cemasys ESG-specialist så får du tillgång till erfarna ESG-experter där du kan outsourca utbildning, kompetensutveckling, och professionell support.

Har du bara en anställd, eller har ett kortsiktigt ESG-behov så kan det vara svårt att kunna erbjuda sådan professionell support internt själv.

Läs mer

Hållbarhetsrapportering (ESG)

Utveckling av hållbarhetsstrategier kommer att främja affärsmetoder anpassade till en koldioxidsnål framtid.

Våra expertkonsulter hjälper verksamheter att utveckla hållbarhets- och klimatstrategier för att kartlägga och planera din organisations strategi för att minska ert ESG-fotavtryck.

Strategi- och policyutveckling är viktiga uttalanden och vägledningsdokument för att signalera den riktning en verksamhet avser att ta. Det är viktigt att en hållbarhetsstrategi bygger på en välutvecklad kunskapsbas om organisationens viktigaste ESG-områden och tar hänsyn till de unika utmaningarna i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Vi hjälper verksamheter med att:

 • värdera och identifiera viktiga områden
 • jämföra strategiska mål med andra branschaktörer
 • analysera specifika klimatrelaterade utmaningar som strategin måste hantera.

Läs mer

Klimatredovisning (GHG)

Mätning av koldioxidutsläpp är det första steget i att vidta meningsfulla åtgärder för att minska utsläpp.

Genom att använda vår klimatutsläppsmodul kan våra konsulter hjälpa dig utveckla en komplett klimatberäkning.

Våra konsulter är experter på den internationella standarden The Greenhouse Gas Protocol och kan hjälpa till att kartlägga utsläpp, sätta rapporteringsramar och välja korrekta utsläppsfaktorer.

Vi erbjuder:

 • vägledning i att strukturera och standardisera din årliga klimatredovisning
 • expertis i erkända metoder för beräkning av utsläpp i verksamheten och leverantörskedjan
 • vägledning i kartläggning av utsläpp och val av passande utsläppsfaktorer
 • stöttning i klimatrapportering och kommunikation av framsteg.

Läs mer

Scope 3-Mappning (GHG)

Kartläggning av utsläpp i värdekedjan ger bättre insikt och identifierar risker i leverantörskedjan.

En organisations växthusgasutsläpp är uppdelat i tre «scopes», där Scope 3-utsläpp omfattar utsläppskällorna i en organisations uppströms- och nedströms värdekedja. Klimatredovisning fokuserar i ökande grad på dessa indirekta utsläpp, speciellt i en verksamhets leverantörskedja, eftersom det ofta är där den största klimatpåverkan uppstår.

Våra konsulter är experter på GHG-protokollen och kan hjälpa din organisation med att kartlägga, beräkna, analysera och rapportera Scope 3-utsläpp i enlighet med internationella klimatberäkningsstandaren.

Genom att undersöka var utsläppen befinner sig i värdekedjan kan vi:

 • identifiera risker i leverantörskedjan
 • utveckla en komplett bild av organisationens klimatpåverkan
 • hjälpa din verksamhet med att sätta mål och utveckla en klimatstrategi som engagerar leverantörer, reducerar klimatpåverkan och reducerar risker i värdekedjan.

Läs mer

Low Carbon Transition Plan (GHG)

Kartläggning av organisationens utsläppsreduktioner är en viktig del av en motståndskraftig affärsstrategi.

Våra expertkonsulter utför avancerade analyser för att kartlägga din resa i det gröna skiftet genom att identifiera utsläppsminskningsåtgärder och utveckla din koldioxidbudget.

Med hjälp av vårt verktyg – Low Carbon Transition Planning Tool – kan våra konsulter bidra till att analysera och illustrera effekten av planerade åtgärder för organisationens koldioxidavtryck.

Dessutom kan vi hjälpa din verksamhet att förstå de initiativ som behövs för att minskningar ska vara i linje med 2oC- eller 1,5oC-scenario för kort-, medellång- eller lång sikt gällande klimatstrategier.

Vi hjälper organisationer med att:

 • beräkna och modellera koldioxidbudget
 • förstå och visualisera effekten av utsläppsreducerande åtgärder
 • mäta framsteg mot ett 2oC- eller 1,5oC-scenario.

Läs mer

Science Based Target (SBT)

Anpassning av klimatmål till den senaste vetenskapen säkerställer att intressenternas förväntningar efterföljs.

Våra konsulter hjälper dig att beräkna och visa vilken reduktion din verksamhet bör ha för att verka i en värld där temperaturökningen inte överstiger 2°C. SBT gör det möjligt för verksamheter att utveckla utsläppsscenarier och klimatmålsättningar som är i enlighet med verksamhetens ”andel” av den globala utsläppsbudgeten.

Vårt team hjälper dig att beräkna din koldioxidbudget och visa hur din organisation borde reducera utsläpp i enlighet med forskningsbaserade metoder.

Vi är den enda nordiska CDP-ackrediterade SBT-partnern, vilket innebär att vi är godkända för att utveckla utsläppsminskningsmål i linje med SBTi-kraven.

Läs mer

Carbon Disclosure Project (CDP)

Välutvecklad CDP-rapportering framhäver tydligt ditt klimatarbete till dina intressenter.

Vi hjälper till med rapporteringsprocessen till CDP (Carbon Disclosure Project), som ber verksamheter att rapportera utsläpp, klimatrelaterad styrning, riskhantering, mål och engagemangsstrategier.

Vi har sedan år 2008 uppmanat och bistått kunder med att rapportera till CDP som har gett utmärkta resultat. Vi är dessutom den enda CDP-ackrediterade partnern i Norden.

Läs mer

Global Reporting Initiative (GRI)

Anpassning till GRI-standarden säkrar en högkvalitativ och trovärdig hållbarhetsredovisning.

Vi erbjuder stöd i processen att utveckla noggrann, transparent och engagerande hållbarhetsrapportering i linje med GRI (Global Reporting Initiative).

Våra konsulter är GRI-certifierade och kan hjälpa till med att genomföra benchmarkinganalyser, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och utveckla olika rapporteringselement.

Vi erbjuder även stöd i andra typer av ESG-rapportering, som till exempel Dow Jones Sustainability Index.

Läs mer

Climate Related Risks (TCFD)

Kartläggning och analys av klimatrelaterade risker i enlighet med TCFD:s rekommendationer förstärker din rapportering.

Vi erbjuder fullständig stöttning i kartläggning och analys av klimatrelaterade risker samt möjligheter och kan bistå med rapportering enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. Rekommendationerna hjälper verksamheter förstå vad den finansiella marknaden vill ha från rapportering för att mäta och svara på klimatrelaterade risker samt hjälpa organisationer att anpassa sin rapportering till investerares behov.

Vårt team är väl införstådda i verktygen för att utveckla scenarioanalyser och finansiella konsekvensanalyser, som kommer att ta er riskhantering till nästa nivå.

Vi hjälper organisationer:

 • förstå rekommendationerna och riktlinjerna
 • identifiera risker och möjligheter
 • analysera risker genom att använda scenarioanalys, och
 • rapportera dessa risker och möjligheter i enlighet med rekommendationerna för att tillhandahålla korrekt information till investerare och andra finansiella intressenter i linje med TCFD.

Läs mer

Taskforce on Nature (TNFD)

Use the TNFD Nature-Related Risk & Opportunity Management and Disclosure Framework.

The TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) is delivering a risk management and disclosure framework for organizations to report and act on evolving nature-related risks, with the ultimate aim of supporting a shift in global financial flows away from nature-negative outcomes and toward nature-positive outcomes.

The framework is built on seven principles: market usability, science-based, nature-related risks, purpose-driven, integrated & adaptive, climate-nature nexus and globally inclusive.

Use our qualified TNFD experts for reporting support and help.

Läs mer

CSRD-EU Taxonomy

Keeping up with the CSRD-EU Taxonomy framework ensures compliance with future expectations.

The CSRD framework is a tool to help investors understand whether an economic activity is environmentally sustainable, and to navigate the transition to a low-carbon economy.

We have a dedicated team of CSRD experts who work on the issue around the clock, for many large companies and in many different industries. Our experts are well aware of many of the practical reporting challenges that companies face today.

Our Tech-team has also digitized the reporting process and the support Tools you need to carry out CSRD reporting with good quality.

Use this tool and our team of qualified CSRD experts for support, help and Performance score evaluation.

Läs mer

SUPPLY CHAIN

Risk Identification

Vi identifierar ESG-relaterade risker från leverantörkedjan.

Cemasys hållbarhetsanalys bygger på internationella standarder och protokoll. Med vår Risk Score-modell lyfter vi fram de 21 viktigaste ESG-indikatorerna inom fyra huvudområden: Miljö, Arbetskraft-Mänskliga Rättigheter, Etik och Hållbar Upphandling.

Vårt skräddarsydda ESG Survey-system ger dig en helhetlig översikt över ESG-relaterade risker genom att hämta information och signaturer direkt från leverantören.

Vi kombinerar denna information med data från offentliga källor, mediekanaler, affärsdatabaser och andra tillförlitliga källor med hjälp av vår algoritmbaserade analysmodell. Detta ger oss en unik och välgrundad insikt i leverantörens hållbarhetsprestationer.

Därefter utfärdar vi en komplett ESG Risk Score på leverantören som hjälper dig att göra mer hållbara affärer.

Läs mer

Risk-data Mapping

Cemasys.com hämtar automatiskt data från externa källor.

Vi erbjuder en ESG-mediaövervakningstjänst som stärker din riskbedömning med information hämtad från globala mediekanaler(risker hämtade från öppna medier).

Vi stöttar dig med ett skräddarsytt survey-system för att avslöja hållbarhetsrisker direkt från din leverantör. Ditt kontrollobjekt kan enkelt besvara dina frågeformulär och självvärderingar (risker hämtade från leverantörer).

Vi kopplar också upp oss till andra företagsregister såsom nationella företags- och aktieägarregister, fastighetsregister, skattedatabaser etc. (risker hämtade från offentliga databaser).

Vi kollar också upp privata register såsom kreditvärdering (risker exponerade från affärskällor).

Använd våra kvalificerade ESG-riskkonsulter för datakontroll-jobbet.

Läs mer

Supplier Admin

Använd vår Supplier Admin Tool för att hantera din leverantörsprofil.

Funktionen SAT-Supplier Admin Tool är utformad så att leverantören (vårt kontrollobjekt) enkelt kan uppdatera sin egen riskprofil online och samarbeta digitalt med kontraktsägaren.

Genom att använda SAT-funktionen får leverantören ett effektivt verktyg för att hantera sin egen leverantörsstatus, uppladdade dokument, svar på ESG-undersökningen, juridiska frågor, dialog med kontraktsägaren samt egen påverkan på Risk Score.

Leverantören kan även återanvända allt digitalt material om en annan klient begär samma kontrollprocedur. Systemet gör det möjligt för leverantören att logga egna aktiviteter, dokument och riskåtgärder i ett separat digitalt arkiv.

Börja arbetet med att förstärka din egen leverantörsstatus idag.

Läs mer

Client Dashboard

Använd vårt klientverktyg för att analysera risker i leverantörskedjan.

SCC-Supply Chain Control systemet är ett SaaS-baserat software som ger dig översikt över din leverantörkedjas och andra tredjepartsrelaterade risker. Dashboardverktyget är byggt för inköparen (vår kund - kontraktsägaren).

Med vårt dashboard får du en översikt över den totala riskbilden i din leverantörskedja, alla högriskleverantörer, centrala dokument, resultaten av ESG-undersökningen och tillhörande kontrollstatus.

Med ett användarvänligt gränssnitt och en flexibel analysmodul ger systemet dig en snabb översikt över din verksamhets riskbild mot både nationella och globala leverantörer. Systemet ger dig också möjlighet att logga alla egna kontrollaktiviteter, dokument och riskbedömningar i ett eget digitalt arkiv (dokumentera dina kontraktsägarspår).

Börja arbeta med att minska dina affärsrisker idag.

Läs mer

ENERGY ANALYSIS

EA-Energy Analysis

Använd vårt smarta EA-verktyg för en effektiv energianalys av din verksamhet.

EA-verktyget är ett analys-software som ger användaren en detaljerad översikt över organisationens energieffektivitet, förbrukning och energibesparing.

Med ett användarvänligt gränssnitt och en flexibel analysmodul ger det användaren en effektiv överblick över hela ditt energiförbruk – inklusive fabriker, dotterbolag, fysiska butiker, fastighetsportfölj och produktionsenheter.

Använder du vår Energianalys, uppdateras alla energital direkt i din ESG metrics-databas och GHG-klimatredovisning (Scope-2). Alla energital integrerade i samma system kommer att spara dig mycket tid.

Läs mer

Power-BI Energy Analytic

Med vårt integrerade Power-BI-verktyg kan du enkelt analysera och visualisera din ESG-data.

Power-BI är en ledande plattform för affärsanalysering från Microsoft som kombinerar en intuitiv användarupplevelse med en avancerad analysmotor. Skapa en djupare förståelse av din data genom mer detaljerade analyser, sammankoppling av stora datamängder och en mer faktabaserad tillnärmning till ESG-området.

Du kan också utveckla analysunderlaget genom att använda systemets inbyggda AI-funktioner, baserat på den enorma kraften som finns i Power-plattformen och Azure-universumet.

Power-BI är en integrerad, användbar och skalbar plattform för Business Intelligence (BI).

Läs mer

Automated Data-mapping

Cemasys.com hämtar in all nödvändig data från relevanta källor.

Nationala el-hubbar har utvecklat API:er så att innovativa aktörer kan koppla upp sig mot dessa datakällor. Smarta mätare möjliggör nu en mer effektiv energimarknad där digital mätar-data öppnar upp för möjligheter inom avancerade analyser, kunskapsbaserad mätarstyrning och AI.

Cemasys API-funktion samlar in data från både nationella el-hubbar, privata och offentliga energiproducenter - på mätarnivå.

Läs mer