pexels-photo-1647962
Navigating Your Path to
Sustainability Success
0 +
Active clients
0 +
Listed companies
0 +
Countries

ESG SYSTEM

Klimatredovisning

Genom att beräkna din verksamhets miljöpåverkan kan du lättare definiera åtgärder för att reducera dina utsläpp.

Vår modell är baserad på den internationella standarden The Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollet). Modellen inkluderar en omfattande databas med globala emissionsfaktorer som kan användas för att beräkna verksamheters växthusgasutsläpp.

GHG-protokollet är den mest använda metoden för beräkning och hantering av verksamheters växthusgasutsläpp. Metoden låg även som grund till standarden ISO 14064-1 (2006).

Läs mer

ESG-rapportering

Samla in, analysera och visualisera din verksamhets ESG-data för effektiv hållbarhetsrapportering.

CEMAsys ESG-modul är skräddarsydd för rapportering av data och nyckeltal relaterade till miljö och ESG-arbete, som exempelvis förbrukning av energi och vatten, CO2-utsläpp och användning av kemiska substanser.

ESG- och miljömodulen är en tjänst för att inhämta, analysera och mäta viktiga miljöindikatorer. Modulen är också ett användbart verktyg för att uppfylla internationella rapporteringskrav från initiativ som GRI, FN:s Global Compact samt miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS.

Läs mer

ESG-undersökningar

Din leverantörskedja kan utgöra både en omfattande affärsrisk och en stor möjlighet för positiv påverkan.

Modulen ger dig verktyg för att inhämta, analysera och bearbeta ESG-information från din egen leverantörskedja och andra tredjepartsnätverk.

Leverantörer kan enkelt svara på dina ESG Survey-frågeformulär. När dessa har lämnats in utfärdas en automatisk riskanalys baserad på geografi och mediabevakning.

Detta hjälper ditt företag att utveckla strategier för att stärka ert hållbarhetsarbete i hela leverantörskedjan och reducera era affärsrisker relaterade till ESG, till exempel kopplat till korruption och barnarbete.

Du kan nu identifiera riskområden, arbeta med leverantörer, fördjupa ditt ESG-arbete och dokumentera förbättringsåtgärder.

Läs mer

IT-säkerhet

CEMAsys är den säkra fildelningslösningen för alla ESG-anställda.

Vår Disaster Recovery and Business Continuity (DRBC) -plan är utvecklad för att skydda både system och information.

Målet med denna plan är att etablera pålitliga säkerhetsrutiner för om en katastrof eller kritiska störningar inträffar. Detta inkluderar avbrott i affärsverksamheten eller att något äventyrar våra informationstillgångar. Vi använder enbart de bästa driftsleverantörerna och säkerhetslösningarna som finns på marknaden.

Molnbaserad lagring gör alla ESG-filer, databaser och rapporter lättillgängliga för alla anställda. Du kan även göra ditt ESG-arkiv tillgängligt för tredje part och därmed underlätta arbetet med certifiering och revision.

Molnlagring kan också minska dina affärsrisker. Katastrofer inträffar, enheter blir felplacerade och du vet aldrig när du kan behöva tillgång till din ESG-information när du är på språng.

Håll ditt företags ESG-data säkra med molntjänster.

Läs mer

GDPR Compliance

EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018.

GDPR är en förordning som kräver att företag skyddar EU-medborgares personuppgifter och integritet i samband med transaktioner som sker inom EU-länder.

CEMAsys.com förbinder sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Våra GDPR-dokument förklarar hur vi behandlar personuppgifter i samband med CEMAsys.com-systemet.

Vår integritetspolicy (Privacy Statement), databehandlingsavtal (Data Processor Agreement) och bekräftelse av användarsamtycke (User Consent Confirmation) säkerställer att vi behandlar all personlig information i enlighet med GDPRs riktlinjer.

Läs mer

ESG RÅDGIVNING

Hyr en ESG-specialist

Behöver du en ESG-specialist på deltid, eller för en kortare period?

Vi erbjuder tillgång till ESG-specialister, på deltid och under kortare perioder eller projekt. Att anställa en ESG-specialist på deltid kan hjälpa dig att fylla ett kortsiktigt projektbehov eller vid sjukdom, ledighet eller andra skäl.

Genom att anställa en Cemasys ESG-specialist så får du tillgång till erfarna ESG-experter där du kan outsourca utbildning, kompetensutveckling, och professionell support.

Har du bara en anställd, eller har ett kortsiktigt ESG-behov så kan det vara svårt att kunna erbjuda sådan professionell support internt själv.

Läs mer

Klimatredovisning

Mätning av koldioxidutsläpp är det första steget i att vidta meningsfulla åtgärder för att minska utsläpp.

Genom att använda vår klimatutsläppsmodul kan våra konsulter hjälpa dig utveckla en komplett klimatberäkning.

Våra konsulter är experter på den internationella standarden The Greenhouse Gas Protocol och kan hjälpa till att kartlägga utsläpp, sätta rapporteringsramar och välja korrekta utsläppsfaktorer.

Vi erbjuder:

 • vägledning i att strukturera och standardisera din årliga klimatredovisning
 • expertis i erkända metoder för beräkning av utsläpp i verksamheten och leverantörskedjan
 • vägledning i kartläggning av utsläpp och val av passande utsläppsfaktorer
 • stöttning i klimatrapportering och kommunikation av framsteg.

Läs mer

Scope 3-mappning

Kartläggning av utsläpp i värdekedjan ger bättre insikt och identifierar risker i leverantörskedjan.

En organisations växthusgasutsläpp är uppdelat i tre «scopes», där Scope 3-utsläpp omfattar utsläppskällorna i en organisations uppströms- och nedströms värdekedja. Klimatredovisning fokuserar i ökande grad på dessa indirekta utsläpp, speciellt i en verksamhets leverantörskedja, eftersom det ofta är där den största klimatpåverkan uppstår.

Våra konsulter är experter på GHG-protokollen och kan hjälpa din organisation med att kartlägga, beräkna, analysera och rapportera Scope 3-utsläpp i enlighet med internationella klimatberäkningsstandaren.

Genom att undersöka var utsläppen befinner sig i värdekedjan kan vi:

 • identifiera risker i leverantörskedjan
 • utveckla en komplett bild av organisationens klimatpåverkan
 • hjälpa din verksamhet med att sätta mål och utveckla en klimatstrategi som engagerar leverantörer, reducerar klimatpåverkan och reducerar risker i värdekedjan.

Läs mer

Science Based Target

Anpassning av klimatmål till den senaste vetenskapen säkerställer att intressenternas förväntningar efterföljs.

Våra konsulter hjälper dig att beräkna och visa vilken reduktion din verksamhet bör ha för att verka i en värld där temperaturökningen inte överstiger 2°C. SBT gör det möjligt för verksamheter att utveckla utsläppsscenarier och klimatmålsättningar som är i enlighet med verksamhetens ”andel” av den globala utsläppsbudgeten.

Vårt team hjälper dig att beräkna din koldioxidbudget och visa hur din organisation borde reducera utsläpp i enlighet med forskningsbaserade metoder.

Vi är den enda nordiska CDP-ackrediterade SBT-partnern, vilket innebär att vi är godkända för att utveckla utsläppsminskningsmål i linje med SBTi-kraven.

Läs mer

Klimatrelaterad risk (TCFD)

Kartläggning och analys av klimatrelaterade risker i enlighet med TCFD:s rekommendationer förstärker din rapportering.

Vi erbjuder fullständig stöttning i kartläggning och analys av klimatrelaterade risker samt möjligheter och kan bistå med rapportering enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. Rekommendationerna hjälper verksamheter förstå vad den finansiella marknaden vill ha från rapportering för att mäta och svara på klimatrelaterade risker samt hjälpa organisationer att anpassa sin rapportering till investerares behov.

Vårt team är väl införstådda i verktygen för att utveckla scenarioanalyser och finansiella konsekvensanalyser, som kommer att ta er riskhantering till nästa nivå.

Vi hjälper organisationer:

 • förstå rekommendationerna och riktlinjerna
 • identifiera risker och möjligheter
 • analysera risker genom att använda scenarioanalys, och
 • rapportera dessa risker och möjligheter i enlighet med rekommendationerna för att tillhandahålla korrekt information till investerare och andra finansiella intressenter i linje med TCFD.

Läs mer

Hållbarhetsstrategi

Utveckling av hållbarhetsstrategier kommer att främja affärsmetoder anpassade till en koldioxidsnål framtid.

Våra expertkonsulter hjälper verksamheter att utveckla hållbarhets- och klimatstrategier för att kartlägga och planera din organisations strategi för att minska ert ESG-fotavtryck.

Strategi- och policyutveckling är viktiga uttalanden och vägledningsdokument för att signalera den riktning en verksamhet avser att ta. Det är viktigt att en hållbarhetsstrategi bygger på en välutvecklad kunskapsbas om organisationens viktigaste ESG-områden och tar hänsyn till de unika utmaningarna i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Vi hjälper verksamheter med att:

 • värdera och identifiera viktiga områden
 • jämföra strategiska mål med andra branschaktörer
 • analysera specifika klimatrelaterade utmaningar som strategin måste hantera.

Läs mer

Klimatplan

Kartläggning av organisationens utsläppsreduktioner är en viktig del av en motståndskraftig affärsstrategi.

Våra expertkonsulter utför avancerade analyser för att kartlägga din resa i det gröna skiftet genom att identifiera utsläppsminskningsåtgärder och utveckla din koldioxidbudget.

Med hjälp av vårt verktyg – Low Carbon Transition Planning Tool – kan våra konsulter bidra till att analysera och illustrera effekten av planerade åtgärder för organisationens koldioxidavtryck.

Dessutom kan vi hjälpa din verksamhet att förstå de initiativ som behövs för att minskningar ska vara i linje med 2oC- eller 1,5oC-scenario för kort-, medellång- eller lång sikt gällande klimatstrategier.

Vi hjälper organisationer med att:

 • beräkna och modellera koldioxidbudget
 • förstå och visualisera effekten av utsläppsreducerande åtgärder
 • mäta framsteg mot ett 2oC- eller 1,5oC-scenario.

Läs mer

Scenarioanalys

Användning av klimatrelaterade scenarier ger värdefull inblick i organisationens risker.

Scenarioanalys är en viktig men utmanande komponent för att förstå och förbereda sig inför effekterna av klimatförändringar samt är ett värdefullt verktyg för att hjälpa verksamheter att strategiskt hantera sina klimatrelaterade risker och möjligheter. En grundlig analys av organisationens olika klimatscenarier bidrar till att avslöja klimatrelaterade sårbarheter och ge viktig insikt vid utveckling av en motståndskraftig affärsstrategi.

Vi erbjuder forskningsbaserade kvalitativa- och kvantitativa klimatrelaterade scenarioanalyser i linje med TCFD:s rekommendationer. Våra scenarioanalyser tar hänsyn till effekterna av både fysiska och övergångsrelaterade klimatrisker samt tar hänsyn till kort, medellång och lång sikt. När en organisation har genomfört en scenarioanalys kan vi erbjuda vidare hjälp genom att utveckla planer, strategier och hjälpa er verksamhet att utveckla en TCFD-rapport.

Läs mer

CDP-rapportering

Välutvecklad CDP-rapportering framhäver tydligt ditt klimatarbete till dina intressenter.

Vi hjälper till med rapporteringsprocessen till CDP (Carbon Disclosure Project), som ber verksamheter att rapportera utsläpp, klimatrelaterad styrning, riskhantering, mål och engagemangsstrategier.

Vi har sedan år 2008 uppmanat och bistått kunder med att rapportera till CDP som har gett utmärkta resultat. Vi är dessutom den enda CDP-ackrediterade partnern i Norden.

Läs mer

GRI-rapportering

Anpassning till GRI-standarden säkrar en högkvalitativ och trovärdig hållbarhetsredovisning.

Vi erbjuder stöd i processen att utveckla noggrann, transparent och engagerande hållbarhetsrapportering i linje med GRI (Global Reporting Initiative).

Våra konsulter är GRI-certifierade och kan hjälpa till med att genomföra benchmarkinganalyser, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och utveckla olika rapporteringselement.

Vi erbjuder även stöd i andra typer av ESG-rapportering, som till exempel Dow Jones Sustainability Index.

Läs mer

EU: s Taxonomi

Efterföljning av utveckling i hållbar finans stimulerar konkurrensfördelar och framtida compliance.

Vi har ett dedikerat team som är uppdaterade inom den senaste utvecklingen inom hållbar finans. En av den viktigaste utvecklingen de senaste åren är etablering av EU-taxonomin för hållbar finansiering.

Taxonomin är ett ramverk för att hjälpa investerare förstå om en ekonomisk aktivitet är miljömässigt hållbar och för att navigera hållbara investeringar i övergången till en fossilfri ekonomi.

Vi hjälper våra kunder förstå och navigera i det nya ramverket och håller oss uppdaterade om nya utvecklingar och rapporteringskrav.

Läs mer

ESG RISK

ESG undersökningar

Modulen är skräddarsydd för att hantera risk och osäkerhet i partner- och leverantörskedjan.

Funktionen möjliggör ett strukturerat riskhanteringsarbete. Här får du stöd av en algoritmbaserad modell för risk-score, ett effektivt frågeverktyg, dokumentarkiv, tredjeparts informationskällor och bra presentationsverktyg.

Resultatet blir att du lättare kan identifiera verksamhetens risker kopplade till hållbarhet, sätter igång positiva åtgärder och reducerar exponeringen för risker mot verksamheten.

Systemet dokumenterar automatiskt era genomförda initiativ för reduktion av hållbarhetsrisker.

Läs mer

Riskbedömning

Använd vår smarta instrumentpanel för att få en tydlig bild av en leverantörs, eller partners övergripande riskstatus.

Instrumentpanelen ger dig en översikt över leverantörens informationsstatus. Här kan du se nivån på risk-score, uppladdade dokument och certifikat, resultat från de subjektiva frågeundersökningarna, tilläggsinformation från objektiva tredjepartskällor samt egna kontrollaktiviteter.

Alla tal och resultat presenteras i ett användarvänligt format i form av tabeller, grafiska presentationer och ikoner.

Läs mer

Riskexponering

Vårt egenutvecklade frågeverktyg är skräddarsytt för hållbarhetsgranskning och frågeundersökningar.

Du får tillgång till ett stort bibliotek på mer än 600 relevanta frågor kopplade till hållbarhet. Du har även möjlighet att skapa egna unika frågor.

Vi hjälper dig med att ladda upp egna leverantörsdata i systemet. Därefter går frågeundersökningarna digitalt. Du kan skapa så många undersökningar du önskar, i alla varianter och mot de kontrollgrupper du själv prioriterar.

I slutet kopplas frågeundersökningarna in i systemet för riskbedömning.

Läs mer

Riskbevakning

Använd vår internationella mediabevakningstjänst för att stärka egen riskbedömningsprocess.

Här kan du stötta den subjektiva informationen som du hämtar in via leverantörsundersökningarna med objektiv information från Internet.

Du får tillgång till ett stort bibliotek som dygnet runt hämtar data från verksamheters hemsidor, nyhetstidningar, bloggar och andra öppna källor i mer än 200 länder.

Vi ger dig även till ett stort bibliotek med sökord relaterade till hållbarhet. Våra konsulter hjälper dig med språk, uppsättning och val av relevanta sökord. Vi hjälper dig också med extra sökordsstrategier för högrisk-leverantörerna.

Bevakningstjänsten går automatiskt alla dagar dygnet runt.

Läs mer

KLIMATKOMPENSERA

KLIMAT- KOMPENSERA

Gör klimatkompensation till en del av ditt ESG arbete och din hållbarhetsstrategi.

Vår portfölj innehåller projekt av hög kvalitet och uppfyller högt ställda krav av "Quality Assurance Standard "(QAS) och "BSI’s PAS 2060 Specification on carbon neutrality".

Kom ihåg att om du köper utsläppsrätter då hjälper du till att finansiera ett  miljöprojekt som annars inte skulle kunna ha realiserats utan denna extra finansieringskälla.

 • Certified Emission Reductions (CERs)
 • Verified Emission Reductions (VERs)
 • EU Emission Allowance (EUAs)
 • Guarantees of Origin (GOs - Electricity)

 

Ingen försäljning till privatpersoner.

Kjøp klimakvoter | Köp klimatkompensation | Køb CO2-kvoter | Buy carbon offsets | Kaufen carbon offsets | Acheter des compensations de carbone | Comprar compensaciones de carbono | Cquista compensazioni di carbonio

Köp Klimatkompensation