Chat with us, powered by LiveChat

Behöver du en ny hållbarhetsstrategi?

Behöver du en ny hållbarhetsstrategi?

previous arrow
next arrow
Slider

Cemasys.com

CEMAsys är en molntjänst som kopplar ihop miljö, risk och hållbarhet så att du kan ta smartare beslut.

CEMAsys är en flexibel och användarvänlig molntjänst för effektiv CSR och hållbarhets-redovisning. Systemet är modulbaserad och gör det möjligt att starta med en modul för att därefter öka gradvis i takt med att ambitionsnivån i verksamheten ökar.

CEMAsys hjälper dig att samla in, analysera och lagra viktiga data och dokument inom CSR, HMS, miljö och hållbarhetsområdet.  

Du kommer att vara utrustad med marknadens bästa molntjänst och kan administrera och rapportera all data inom hållbarhet, miljö och HMS-information i ett integrerat miljöledningssystem.

LADDA NER PRODUKTBLAD

LÄS MER

SYSTEM

Klimatredovisning

Med en tydlig bild av er totala klimatpåverkan kan du lättare definiera åtgärder för att reducera egna CO2-utsläpp.

Vår modell är baserad på den internationella standarden The Greenhouse Gas Protocol Initiative (The GHG-protocol) och innehåller en databas med globala emissionsfaktorer.

GHG-protokollet är den mest använda metoden för att beräkna och hantera verksamheters växthusgasutsläpp. Metoden låg även som grund till ISO 14064-1 standarden (2006).

Med hjälp av CEMAsys kan du identifiera, prioritera och följa dina energireducerande åtgärder. CEMAsys grafiska lösningar gör det  även enkelt att visualisera resultat över tid.

Läs mer

CSR & Miljö

Verksamheter kommer i framtiden behöva ha fokus på CSR och hållbarhet i ännu större omfattning än i dag.

CEMAsys är skräddarsytt för rapportering av data och nyckeltal relaterade till miljö och CSR-arbete, som t ex vatten, växthus- gasutsläpp, materialanvändning och avfall.

Modulen är ett mycket användbart verktyg i samband med de vanligaste kraven för CSR- och miljörapportering, så som UN Global Compact och miljölednings-systemen (ISO 14001 och EMAS).

Det du kan mäta kan du även styra. Skall du vara ledande inom CSR- och miljöområdet måste du också veta var du står idag.

Samla in, analysera och presentera CSR och miljödata på ett smart och effektivt sätt.

Läs mer

HMS & Avvikelselogg

CEMAsys hjälper dig att samla in, analysera och rapportera alla viktiga uppgifter om HMS (hälsa, miljö och säkerhet).

Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) är ett lagstadgat område som kräver högre kvalitet på rapportering och hantering av verksamhetskritiska faktorer.

Ett smartare HMS-system kan ge många organisatoriska fördeler, till exempel:  överensstämmelse med lagar och regler, minimera risker och uppnå konkurrens-fördelar. Våra HMS-funktioner hjälper dig att samla in, analysera och presentera data.

Avvikelserapportering handlar om att uppfylla lagkrav och att rapportera korrigerade och förebyggande åtgärder. Alla anställda kan snabbt rapportera händelser via sin smartphone, Ipad eller dator.

Modulen avvikelserapportering är en enkel, säker och reviderbar databas där alla dina HMS-avvikelser kan registreras. Modulen underlättar rapportering och uppföljning av korrigerade åtgärder samt ansvarsfördelning.

Läs mer

Leverantörskedja

Din leverantörskedja kan både exponera affärsrisker och leda till viktiga förbättringar inom CSR.

Ställer du krav på hållbarhet till egna leverantörer så skapar du viktiga nätverkseffekter mot andra verksamheter.

Nätverkseffekten är en viktig faktor för att skapa större fokus på områdena miljö och CSR. Har du ett stort antal under- leverantörer så har du även en stor CSR-potential, använd det aktivt.

Modulen hjälper dig att enkelt granska dina leverantörer på ett effektivt och strukturerat sätt genom att låta dina leverantörer svara på de dynamiska och skräddarsydda enkäterna.

Verktyget hjälper dig att analysera och presentera resultatet och att identifiera korrigerade och förebyggande åtgärder och därmed reducera dina affärsrisker relaterade till CSR, till exempel korruption och barnarbete.

Läs mer

Dokumentbibliotek

CEMAsys dokumentbibliotek är en säker fildelnings- och lagringslösning för alla CSR och HSE-anställda.

CEMAsys bibiliotek gör alla dina data lättillgänglig och förenklar processen med kvalitetssäkring.

Du kan också ge tillgång till externa partner för genomgång av dokumentation i samband med revision och verifikation av data.

CEMAsys importfunktion gör det möjligt att importera stora mängder data in från andra system på ett enkelt och effektivt sätt för att säkra kontinuiteten i ditt arbete.

Dina anställda inom CSR kan få snabb tillgång till filer och mappar, vilket även förenklar vid nyanställning.

Läs mer

RAPPORTERING

Hållbarhetsredovisning

Vi tycker att det är viktigt med en korrekt och meningsfull hållbarhetsredovisning.

Vårt team av internationella hållbarhetsexperter hjälper dig att nå dina CSR-mål:

 • Utveckla socialt ansvar
 • Bygga konkurrensfördelar
 • Reducera CSR-risker
 • Reducera miljöpåverkan
 • Bygga varumärke

Vi har djup och bred erfarenhet från många branscher och kunder. Vi har även effektiva strategier för riskstyrning och inspirerande stöd till CSR-arbete.

Vårt stöd kommer att ge dig branschens bästa CSR-rapporter.

Läs mer

Klimatredovisning

Vi ger stöd till utformningen av en tydlig och detaljerad klimatredovisning.

Våra tjänster utförs enligt ISO 14064-3:2006, Greenhouse Gas Protocol och Corporate Accounting and Reporting Standard (utgiven av World Resources Institute och World Business Council for Sustainable Development).

Vi hjälper dig med att kvantifiera verksamhetens klimatpåverkan och kvalitetssäkra din klimatredovisning:

 • god datakvalitet
 • rapporteringsstruktur
 • organisering
 • metod och rapporteringsrutiner
 • färdig rapport

Läs mer

CDP- Rapportering

Vi erbjuder rådgivning och stöd för internationell CDP-rapportering.

Vi har sedan 2008 uppmanat och bistått kunder med att rapportera till CDP som har gett utmärkta resultat.

Vår långa erfarenhet säkerställer en hög kvalitet på rapporteringen och en korrekt CDP rating.

CEMAsys.com är ackrediterad CDP Silver Partner som leverantör av konsulttjänster.

LADDA NER: CDP PRODUKTBLAD | WHY CEMASYS

 

 

 

Läs mer

GRI- Rapportering

Vi erbjuder rådgivning inom GRI (Global Reporting Initiative) och liknande typer av CSR-rapportering.

Våra rådgivare är GRI-certifierade konsulter (GRI Standards reporting guidelines).

Vårt CSR-team är bäst i klassen på service. Våra tjänster och lösningar kommer att ge dig möjlighet att utveckla branschens bästa CSR-rapporter.

Vi hjälper dig med alla typer av hållbarhetsredovisning relaterade till miljö, klimat, socialt ansvar, korruption, mänskliga rättigheter etc.

LADDA NER GRI PRODUKTBALD

Läs mer

Science-Based Target

Vi beräknar era klimatmål  enligt Science Based Target-metoden (SBT).

SBT gör det möjligt för verksamheter att utveckla utsläppsscenario och klimatmålsättningar som är i enlighet med verksamhetens ”andel” av den globala utsläppsbudgeten.

Våra rådgivare hjälper dig att beräkna och visa vilken reduktion din verksamhet bör ha för att verka i en värld där temperaturökningen inte överstiger 2°C.

DOWNLOAD SBT FACT SHEET

Läs mer

TCFD Rapportering

Vi hjälper företag att tillhandahålla korrekt information till investerare och andra finansiella intressenter.

In December 2015 the FSB launched the industry-led Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) to develop recommendations on climate-related financial disclosures. The Task Force published its final recommendations in June 2017.

The recommendations of the Task Force will help companies understand what financial markets want from disclosure in order to measure and respond to climate change risks, and encourage firms to align their disclosures with investors’ needs.

Läs mer

LEVERANTÖRSKEDJA

LEVERANTÖRS- KEDJA

SCRM leverantörskontroll

SCRM modulen är skräddarsydd för att hantera risk och osäkerhet i egna leverantörskedjan.

Funktionen för SCRM (Supply Chain Risk Management) möjliggör ett strukturerat riskhanteringsarbete. Här får du stöd av en algoritmbaserad modell för risk-score, ett effektivt frågeverktyg, dokumentarkiv, tredjeparts informationskällor och bra presentationsverktyg.

Resultatet blir att du lättare kan identifiera verksamhetens risker kopplade till hållbarhet, sätter igång positiva åtgärder och reducerar exponeringen för risker mot verksamheten.

Systemet dokumenterar automatiskt era genomförda initiativ för reduktion av hållbarhetsrisker.

Läs mer

Leverantörsrisk

Använd vår smarta instrumentpanel för att få en tydlig bild av en leverantörs övergripande riskstatus.

Instrumentpanelen ger dig en översikt över leverantörens informationsstatus.

Här kan du se nivån på risk-score, uppladdade dokument och certifikat, resultat från de subjektiva frågeundersökningarna, tilläggsinformation från objektiva tredjepartskällor samt egna kontrollaktiviteter.

Alla tal och resultat presenteras i ett användarvänligt format i form av tabeller, grafiska presentationer och ikoner.

Läs mer

Leverantörsundersökning

Vårt egenutvecklade frågeverktyg är skräddarsytt för hållbarhetsgranskning och frågeundersökningar.

Du får tillgång till ett stort bibliotek på mer än 600 relevanta frågor kopplade till hållbarhet. Du har även möjlighet att skapa egna unika frågor.

Vi hjälper dig med att ladda upp egna leverantörsdata i systemet. Därefter går frågeundersökningarna digitalt.

Du kan skapa så många undersökningar du önskar, i alla varianter och mot de leverantörsgrupper du själv prioriterar.

I slutet kopplas frågeundersökningarna in i systemet för risk-score.

Läs mer

Leverantörsbevakning

Använd vår internationella mediabevakningstjänst för att stärka egen riskbedömningsprocess.

Här kan du stötta den subjektiva informationen som du hämtar in via leverantörsundersökningarna med objektiv information från Internet.

Du får tillgång till ett stort bibliotek som dygnet runt hämtar data från verksamheters hemsidor, nyhetstidningar, bloggar och andra öppna källor i mer än 200 länder.

Vi ger dig även till ett stort bibliotek med sökord relaterade till hållbarhet. Våra SCRM-konsulter hjälper dig med språk, uppsättning och val av relevanta sökord. Vi hjälper dig också med extra sökordsstrategier för högrisk-leverantörerna.

Bevakningstjänsten går automatiskt alla dagar dygnet runt.

Läs mer

Leverantörsinspektioner

Hantera alla egna fysiska leverantörskontroller från ett riskhanteringssystem.

Här kan du beställa och hantera extra kontrollaktiviteter och fysiska inspektioner hos alla högriskleverantörer.

Läs mer

KLIMATKOMPENSERA

KLIMAT- KOMPENSERA

Gör klimatkompensation till en del av ditt CSR arbete och din hållbarhetsstrategi.

Vår portfölj innehåller projekt av hög kvalitet och uppfyller högt ställda krav av "Quality Assurance Standard "(QAS) och "BSI’s PAS 2060 Specification on carbon neutrality".

Kom ihåg att om du köper utsläppsrätter då hjälper du till att finansiera ett  miljöprojekt som annars inte skulle kunna ha realiserats utan denna extra finansieringskälla.

 • Certified Emission Reductions (CERs)
 • Verified Emission Reductions (VERs)
 • EU Emission Allowance (EUAs)
 • Guarantees of Origin (GOs - Electricity)

 

Ingen försäljning till privatpersoner.

Kjøp klimakvoter | Köp klimatkompensation | Køb CO2-kvoter | Buy carbon offsets | Kaufen carbon offsets | Acheter des compensations de carbone | Comprar compensaciones de carbono | Cquista compensazioni di carbonio

Köp Klimatkompensation

KONTAKT

Försäljningskontakter

Administration

Konsulter