pexels-photo-1647962
Navigating Your Path to
Sustainability Success
0 +
Countries
0 +
Large corporations
0 +
Subsidiaries

ESG SYSTEM

Klimatredovisning

Genom att beräkna din verksamhets miljöpåverkan kan du lättare definiera åtgärder för att reducera dina utsläpp.

Vår modell är baserad på den internationella standarden The Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollet). Modellen inkluderar en omfattande databas med globala emissionsfaktorer som kan användas för att beräkna verksamheters växthusgasutsläpp.

GHG-protokollet är den mest använda metoden för beräkning och hantering av verksamheters växthusgasutsläpp. Metoden låg även som grund till standarden ISO 14064-1 (2006).

Läs mer

Utsläppsfaktorer

Vi stöttar dig med en global databas för utsläppsfaktorer.

En stor mängd finansiell information behöver konverteras till CO2-ekvivalenter för att skapa en korrekt klimatrapportering av hög kvalitet.

För att skapa en klimatrapportering av hög kvalitet är det inte uppnåeligt utan tillgång till en detaljerad, korrekt och kvalitetssäkrad utsläppsfaktordatabas.

Detta är helt avgörande för att konvertera stora mängder ekonomiska data (KR-$-EUR-£) till CO2-ekvivalenter.

Undvik greenwashing genom att fokusera på faktabaserad ESG-rapportering. Använd vårt kvalificerade utsläppsfaktorteam och vår utsläppsfaktordatabas för att genomföra korrekt klimatberäkning.

Läs mer

Scope 3

Vi stödjer ditt komplexa Scope 3-arbete med en avancerad systemplattform och användarvänliga onlineverktyg.


Enligt GHG-protokollet finns det 3 ”Scopes”:

Scope 1:
Direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade resurser.

Scope 2:
Indirekta GHG-utsläpp associerade med inköpt energi.

Scope 3:
Resultat av aktiviteter från processade varor, som inte ägs eller kontrolleras av det rapporterande företaget.

Den största utmaningen för de flesta företag handlar om en korrekt beräkning av Scope 3-utsläpp. Vi har kvaliteter i världsklass när det kommer till klimatberäkning och kan ta oss an komplexa Scope 3-beräkningar för globala organisationer.

Vi integrerar även all klimatdata med ESG-rapportering. Använd vårt kvalificerade Scope 3-team för att säkra en korrekt klimatrapportering av hög kvalitet.

Läs mer

ESG-rapportering

Samla in, analysera och visualisera din verksamhets ESG-data för effektiv hållbarhetsrapportering.

CEMAsys ESG-modul är skräddarsydd för rapportering av data och nyckeltal relaterade till miljö och ESG-arbete, som exempelvis förbrukning av energi och vatten, CO2-utsläpp och användning av kemiska substanser.

ESG- och miljömodulen är en tjänst för att inhämta, analysera och mäta viktiga miljöindikatorer. Modulen är också ett användbart verktyg för att uppfylla internationella rapporteringskrav från initiativ som GRI, FN:s Global Compact samt miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS.

Läs mer

ESG-riskkontroll

Din leverantörskedja kan utgöra både en omfattande affärsrisk och en stor möjlighet för positiv påverkan.

Modulen ger dig verktyg för att inhämta, analysera och bearbeta ESG-information från din egen leverantörskedja och andra tredjepartsnätverk.

Leverantörer kan enkelt svara på dina ESG Survey-frågeformulär. När dessa har lämnats in utfärdas en automatisk riskanalys baserad på geografi och mediabevakning.

Detta hjälper ditt företag att utveckla strategier för att stärka ert hållbarhetsarbete i hela leverantörskedjan och reducera era affärsrisker relaterade till ESG, till exempel kopplat till korruption och barnarbete.

Du kan nu identifiera riskområden, arbeta med leverantörer, fördjupa ditt ESG-arbete och dokumentera förbättringsåtgärder.

Läs mer

EU Taxonomi

Cemasys introducerar nu ett avancerat och effektivt system för digital Taxonomi-rapportering.

Detta gör det möjligt för dig att koppla ihop ditt taxonomiarbete med all annan ESG-rapportering och GHG-carbon footprint verksamhet i företaget.

Du kan också använda samma juridiska företagsstruktur redan inställd för din vanliga ESG-rapportering, vilket kommer att spara mycket tid och onödigt extraarbete. Samtidigt får du också att ta hand om all Taxonomy-rapportering i en gemensam ESG-databas.

Från januari 2022 kommer alla stora företag att rapportera om egen EU-taxonomistatus så att marknaden och investerare kan bedöma företagets ESG-prestanda på ett bra och objektivt sätt.

Håll dina Taxonomy-data digitala med cloud computing. Använd Cemasys.com som ett specialiserat ESG-verktyg och vårt team av kvalificerade taxonomiexperter för stöd, hjälp och utvärdering av prestationspoäng.

Läs mer

API-datainsamling

Använd API-modulen för att ansluta Cemasys till dina egna system och datakällor.

Genom att använda CEMAsys API-funktion kan du nu samla in data från andra system och automatiskt omvandla detta till CO2-ekvivalenter. Detta görs genom att kombinera vetenskapliga metodiker och internationella utsläppsfaktorer med API-integrationer.

Vi hjälper företag att gå från att kartlägga mellan 10–30 % av alla klimatutsläpp till att kartlägga upp mot 100 %. Detta löser vi genom att läsa in data direkt från externa system.

CEMAsys kan kopplas upp mot bland annat finanssystem, fabrik- och flygplatsnätverk, inköpssystem, sensorteknologi, fysiska produktionsanläggningar och mot alla system som har en ”API-bakdörr”.

Använd vårt kvalificerade ESG-teknologiteam för IT-integrationer.

Läs mer

GDPR-efterlevnad

CEMAsys.com är ett specialiserat arbetsverktyg för ESG-anställda.

Molnbaserad lagring för att alla analysfunktioner, ESG-rapporter och databaser är online-baserade. Du kan även tillgängliggöra ditt ESG-arkiv till 3:e-partsaktörer vid exempelvis revision och certifiering.

Systemet ger nyanställda en snabb tillgång till eget ESG-material och tar samtidigt hänsyn till historiskt arbete när en anställd slutar.

GDPR trädde i kraft 25 maj, 2018. Denna reglering kräver att företag skyddar personliga data och integritet för EU-medborgare i transaktioner som sker inom EU:s medlemsländer.

CEMAsys Privacy Statement (PS), Data Processor Agreement (DPA) och User Conser Confirmation (UCC) säkrar att vi behandlar alla personupplysningar i enlighet med GDPR.

Läs mer

ESG CONSULTING

Hyr en ESG-specialist

Behöver du en ESG-specialist på deltid, eller för en kortare period?

Vi erbjuder tillgång till ESG-specialister, på deltid och under kortare perioder eller projekt. Att anställa en ESG-specialist på deltid kan hjälpa dig att fylla ett kortsiktigt projektbehov eller vid sjukdom, ledighet eller andra skäl.

Genom att anställa en Cemasys ESG-specialist så får du tillgång till erfarna ESG-experter där du kan outsourca utbildning, kompetensutveckling, och professionell support.

Har du bara en anställd, eller har ett kortsiktigt ESG-behov så kan det vara svårt att kunna erbjuda sådan professionell support internt själv.

Läs mer

Klimatredovisning

Mätning av koldioxidutsläpp är det första steget i att vidta meningsfulla åtgärder för att minska utsläpp.

Genom att använda vår klimatutsläppsmodul kan våra konsulter hjälpa dig utveckla en komplett klimatberäkning.

Våra konsulter är experter på den internationella standarden The Greenhouse Gas Protocol och kan hjälpa till att kartlägga utsläpp, sätta rapporteringsramar och välja korrekta utsläppsfaktorer.

Vi erbjuder:

 • vägledning i att strukturera och standardisera din årliga klimatredovisning
 • expertis i erkända metoder för beräkning av utsläpp i verksamheten och leverantörskedjan
 • vägledning i kartläggning av utsläpp och val av passande utsläppsfaktorer
 • stöttning i klimatrapportering och kommunikation av framsteg.

Läs mer

Scope 3-mappning

Kartläggning av utsläpp i värdekedjan ger bättre insikt och identifierar risker i leverantörskedjan.

En organisations växthusgasutsläpp är uppdelat i tre «scopes», där Scope 3-utsläpp omfattar utsläppskällorna i en organisations uppströms- och nedströms värdekedja. Klimatredovisning fokuserar i ökande grad på dessa indirekta utsläpp, speciellt i en verksamhets leverantörskedja, eftersom det ofta är där den största klimatpåverkan uppstår.

Våra konsulter är experter på GHG-protokollen och kan hjälpa din organisation med att kartlägga, beräkna, analysera och rapportera Scope 3-utsläpp i enlighet med internationella klimatberäkningsstandaren.

Genom att undersöka var utsläppen befinner sig i värdekedjan kan vi:

 • identifiera risker i leverantörskedjan
 • utveckla en komplett bild av organisationens klimatpåverkan
 • hjälpa din verksamhet med att sätta mål och utveckla en klimatstrategi som engagerar leverantörer, reducerar klimatpåverkan och reducerar risker i värdekedjan.

Läs mer

Science Based Target

Anpassning av klimatmål till den senaste vetenskapen säkerställer att intressenternas förväntningar efterföljs.

Våra konsulter hjälper dig att beräkna och visa vilken reduktion din verksamhet bör ha för att verka i en värld där temperaturökningen inte överstiger 2°C. SBT gör det möjligt för verksamheter att utveckla utsläppsscenarier och klimatmålsättningar som är i enlighet med verksamhetens ”andel” av den globala utsläppsbudgeten.

Vårt team hjälper dig att beräkna din koldioxidbudget och visa hur din organisation borde reducera utsläpp i enlighet med forskningsbaserade metoder.

Vi är den enda nordiska CDP-ackrediterade SBT-partnern, vilket innebär att vi är godkända för att utveckla utsläppsminskningsmål i linje med SBTi-kraven.

Läs mer

Klimatrelaterad risk (TCFD)

Kartläggning och analys av klimatrelaterade risker i enlighet med TCFD:s rekommendationer förstärker din rapportering.

Vi erbjuder fullständig stöttning i kartläggning och analys av klimatrelaterade risker samt möjligheter och kan bistå med rapportering enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. Rekommendationerna hjälper verksamheter förstå vad den finansiella marknaden vill ha från rapportering för att mäta och svara på klimatrelaterade risker samt hjälpa organisationer att anpassa sin rapportering till investerares behov.

Vårt team är väl införstådda i verktygen för att utveckla scenarioanalyser och finansiella konsekvensanalyser, som kommer att ta er riskhantering till nästa nivå.

Vi hjälper organisationer:

 • förstå rekommendationerna och riktlinjerna
 • identifiera risker och möjligheter
 • analysera risker genom att använda scenarioanalys, och
 • rapportera dessa risker och möjligheter i enlighet med rekommendationerna för att tillhandahålla korrekt information till investerare och andra finansiella intressenter i linje med TCFD.

Läs mer

Hållbarhetsstrategi

Utveckling av hållbarhetsstrategier kommer att främja affärsmetoder anpassade till en koldioxidsnål framtid.

Våra expertkonsulter hjälper verksamheter att utveckla hållbarhets- och klimatstrategier för att kartlägga och planera din organisations strategi för att minska ert ESG-fotavtryck.

Strategi- och policyutveckling är viktiga uttalanden och vägledningsdokument för att signalera den riktning en verksamhet avser att ta. Det är viktigt att en hållbarhetsstrategi bygger på en välutvecklad kunskapsbas om organisationens viktigaste ESG-områden och tar hänsyn till de unika utmaningarna i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Vi hjälper verksamheter med att:

 • värdera och identifiera viktiga områden
 • jämföra strategiska mål med andra branschaktörer
 • analysera specifika klimatrelaterade utmaningar som strategin måste hantera.

Läs mer

Klimatplan

Kartläggning av organisationens utsläppsreduktioner är en viktig del av en motståndskraftig affärsstrategi.

Våra expertkonsulter utför avancerade analyser för att kartlägga din resa i det gröna skiftet genom att identifiera utsläppsminskningsåtgärder och utveckla din koldioxidbudget.

Med hjälp av vårt verktyg – Low Carbon Transition Planning Tool – kan våra konsulter bidra till att analysera och illustrera effekten av planerade åtgärder för organisationens koldioxidavtryck.

Dessutom kan vi hjälpa din verksamhet att förstå de initiativ som behövs för att minskningar ska vara i linje med 2oC- eller 1,5oC-scenario för kort-, medellång- eller lång sikt gällande klimatstrategier.

Vi hjälper organisationer med att:

 • beräkna och modellera koldioxidbudget
 • förstå och visualisera effekten av utsläppsreducerande åtgärder
 • mäta framsteg mot ett 2oC- eller 1,5oC-scenario.

Läs mer

Scenarioanalys

Användning av klimatrelaterade scenarier ger värdefull inblick i organisationens risker.

Scenarioanalys är en viktig men utmanande komponent för att förstå och förbereda sig inför effekterna av klimatförändringar samt är ett värdefullt verktyg för att hjälpa verksamheter att strategiskt hantera sina klimatrelaterade risker och möjligheter. En grundlig analys av organisationens olika klimatscenarier bidrar till att avslöja klimatrelaterade sårbarheter och ge viktig insikt vid utveckling av en motståndskraftig affärsstrategi.

Vi erbjuder forskningsbaserade kvalitativa- och kvantitativa klimatrelaterade scenarioanalyser i linje med TCFD:s rekommendationer. Våra scenarioanalyser tar hänsyn till effekterna av både fysiska och övergångsrelaterade klimatrisker samt tar hänsyn till kort, medellång och lång sikt. När en organisation har genomfört en scenarioanalys kan vi erbjuda vidare hjälp genom att utveckla planer, strategier och hjälpa er verksamhet att utveckla en TCFD-rapport.

Läs mer

CDP-rapportering

Välutvecklad CDP-rapportering framhäver tydligt ditt klimatarbete till dina intressenter.

Vi hjälper till med rapporteringsprocessen till CDP (Carbon Disclosure Project), som ber verksamheter att rapportera utsläpp, klimatrelaterad styrning, riskhantering, mål och engagemangsstrategier.

Vi har sedan år 2008 uppmanat och bistått kunder med att rapportera till CDP som har gett utmärkta resultat. Vi är dessutom den enda CDP-ackrediterade partnern i Norden.

Läs mer

GRI-rapportering

Anpassning till GRI-standarden säkrar en högkvalitativ och trovärdig hållbarhetsredovisning.

Vi erbjuder stöd i processen att utveckla noggrann, transparent och engagerande hållbarhetsrapportering i linje med GRI (Global Reporting Initiative).

Våra konsulter är GRI-certifierade och kan hjälpa till med att genomföra benchmarkinganalyser, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och utveckla olika rapporteringselement.

Vi erbjuder även stöd i andra typer av ESG-rapportering, som till exempel Dow Jones Sustainability Index.

Läs mer

EU: s Taxonomi

Efterföljning av utveckling i hållbar finans stimulerar konkurrensfördelar och framtida compliance.

Vi har ett dedikerat team som är uppdaterade inom den senaste utvecklingen inom hållbar finans. En av den viktigaste utvecklingen de senaste åren är etablering av EU-taxonomin för hållbar finansiering.

Taxonomin är ett ramverk för att hjälpa investerare förstå om en ekonomisk aktivitet är miljömässigt hållbar och för att navigera hållbara investeringar i övergången till en fossilfri ekonomi.

Vi hjälper våra kunder förstå och navigera i det nya ramverket och håller oss uppdaterade om nya utvecklingar och rapporteringskrav.

Läs mer

SUPPLY CHAIN RISK

ESG undersökningar

Modulen är skräddarsydd för att hantera risk och osäkerhet i partner- och leverantörskedjan.

Funktionen möjliggör ett strukturerat riskhanteringsarbete. Här får du stöd av en algoritmbaserad modell för risk-score, ett effektivt frågeverktyg, dokumentarkiv, tredjeparts informationskällor och bra presentationsverktyg.

Resultatet blir att du lättare kan identifiera verksamhetens risker kopplade till hållbarhet, sätter igång positiva åtgärder och reducerar exponeringen för risker mot verksamheten.

Systemet dokumenterar automatiskt era genomförda initiativ för reduktion av hållbarhetsrisker.

Läs mer

Riskbedömning

Använd vår smarta instrumentpanel för att få en tydlig bild av en leverantörs, eller partners övergripande riskstatus.

Instrumentpanelen ger dig en översikt över leverantörens informationsstatus. Här kan du se nivån på risk-score, uppladdade dokument och certifikat, resultat från de subjektiva frågeundersökningarna, tilläggsinformation från objektiva tredjepartskällor samt egna kontrollaktiviteter.

Alla tal och resultat presenteras i ett användarvänligt format i form av tabeller, grafiska presentationer och ikoner.

Läs mer

Riskexponering

Vårt egenutvecklade frågeverktyg är skräddarsytt för hållbarhetsgranskning och frågeundersökningar.

Du får tillgång till ett stort bibliotek på mer än 600 relevanta frågor kopplade till hållbarhet. Du har även möjlighet att skapa egna unika frågor.

Vi hjälper dig med att ladda upp egna leverantörsdata i systemet. Därefter går frågeundersökningarna digitalt. Du kan skapa så många undersökningar du önskar, i alla varianter och mot de kontrollgrupper du själv prioriterar.

I slutet kopplas frågeundersökningarna in i systemet för riskbedömning.

Läs mer

Riskbevakning

Använd vår internationella mediabevakningstjänst för att stärka egen riskbedömningsprocess.

Här kan du stötta den subjektiva informationen som du hämtar in via leverantörsundersökningarna med objektiv information från Internet.

Du får tillgång till ett stort bibliotek som dygnet runt hämtar data från verksamheters hemsidor, nyhetstidningar, bloggar och andra öppna källor i mer än 200 länder.

Vi ger dig även till ett stort bibliotek med sökord relaterade till hållbarhet. Våra konsulter hjälper dig med språk, uppsättning och val av relevanta sökord. Vi hjälper dig också med extra sökordsstrategier för högrisk-leverantörerna.

Bevakningstjänsten går automatiskt alla dagar dygnet runt.

Läs mer

Slide 2
Transition to
Net-Zero
Make carbon offsetting part of your sustainability strategy in the transition to a low-carbon society.

On your reduction pathway, some emissions can be compensated for, and there will be unavoidable emissions that need to be neutralized.
Services

How to Start

Image is not available
SET A TARGET

Quantify your company’s GHG emissions and set a near and long-term target in line with the newest climate science. Recommended near-term target: between 5-10 years aligned with the 1.5°C warming scenario. Long-term target: reach net-zero for all scopes before 2050.

Image is not available
REDUCE

Reduce GHG emissions according to the Low carbon transition plan.

Image is not available
COMPENSATE
AND NEUTRALIZE

Take responsibility beyond your own value chain. By compensating with climate offsets from projects that are certified and aligned with the SDG’s for societal and environmental enhancement to remove emissions, it moves society in the right direction to reach a low-carbon economy.

Company
Net-Zero
Achieving net-zero means that we have a balance between our emissions and the earth's ability to absorb emissions. We use offset by removing an equivalent amount of greenhouse gases from the atmosphere and storing it permanently in soil, plants, or materials. This can be achieved by purchasing allowances from projects that remove or store CO2. Currently, nature-based solutions such as supporting forest conservation are the cheapest and most efficient pathway to plan for net-zero.
 1. Measure all emissions in Scope 1, Scope 2 and relevant categories in Scope 3.
 2. Decarbonize your company’s emissions by reducing and innovating technological solutions to reach 90% reduction by 2050 and plan to offset the residual emissions with projects that remove or store CO2.
Carbon Offsetting
The methodology for climate offsetting often refers back to the UN Climate Convention, which defines that climate compensation is achieved by balancing the emissions generated with the same amount of emissions that have been reduced through carbon offsets. A company can achieve this by:
 1. Measure your emissions, as a minimum in Scope 1 and Scope 2.
 2. Reduce emissions while using climate offsets to compensate for the remaining emissions each year. Compensation with climate credits represents that the reduction for the same amount of purchased offsets has taken place elsewhere in the world through the project that you support.
Services

Take Action

CEMAsys has provided carbon credits to hundreds of customers yearly since 2007. We offer projects where you can compensate for emissions now while pursuing a decarbonization pathway to become net-zero through nature-based solutions that store CO2 over time.

Website
 1. A carbon footprint analysis will confirm the quantity needed.
 2. Align sustainability strategy with carbon offsets and purchase carbon compensation and/or removal projects.
 3. CEMAsys prepares an offer for the proposed quantity, project, and type of credits.
 4. CEMAsys ensures that the carbon credit is retired from the registry and you receive a certificate of deleted credits.
Transparency and traceability
 1. All projects are well documented and certified by high-quality standards (UN Gold Standard, VCS, etc) thus verified by independent third-party sources.
 2. CEMAsys is transparent in every transaction and has a large international customer portfolio and reference database.
previous arrow
next arrow