pexels-photo-1647962
Navigating Your Path to
Sustainability Success
0 +
Countries
0 +
Large corporations
0 +
Subsidiaries

ESG SYSTEM

Klimaregnskap

Har du et tydelig bilde av egne klimagassutslipp kan du lettere definere tiltak for å redusere egen miljøpåvirkning.

Vår modell for å beregne CO2-utslipp er basert på den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) og gir tilgang til en omfattende utslippsfaktordatabase som kan benyttes til å beregne en virksomhets klimagassutslipp og føre et klimaregnskap.

GHG-protokollen er det mest anvendte verktøyet for beregning av klimagassutslipp og utgjorde grunnlaget for ISO 14064-I-standarden (2006).

Ved bruk av vår klimaregnskapsmodul kan du enklere identifisere, prioritere og overvåke energireduserende tiltak, og grafiske rapporteringsfunksjoner i systemet synliggjør effekten av ulike tiltak over tid.

Les mer

Utslippsfaktorer

Vi støtter deg med en global database for utslippsfaktorer.

En stor mengde finansiell informasjon må konverteres til CO2-ekvivalenter hvis selskapers klimaregnskap i framtiden skal være korrekte og ha en god beregningskvalitet.

Skal du lage en Carbon Footprint rapport av høy kvalitet så er ikke det oppnåelig uten tilgang til en detaljert, korrekt og QA-sikret utslippsfaktor database.

Dette kritiske faginnholdet er helt avgjørende for å kunne konvertere store mengder regnskapstall fra nominelle verdier (KR-$-EUR-£) til CO2-ekvivalenter og tonn utslipp.

Hold deg unna grønnvasking og ha fokus på en faktabasert klimarapportering. Bruk vårt kvalifiserte utslippsfaktorteam og vår faktordatabase til å gjøre en korrekt beregning av egne CO2 utslipp.

Les mer

Scope-3

Vi støtter ditt komplekse Scope 3-arbeid med en avansert systemplattform og brukervennlige online verktøy.

I følge GHG Protokollen så har vi «3 Scopes»:

Scope 1:
er alle direkte utslipp fra eide eller kontrollerte kilder.

Scope 2:
er indirekte utslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme

Scope 3:
inkluderer indirekte utslipp relatert til varer og tjenester i verdikjeden som ikke er kontrollert av selskapet

Den største utfordringen og kompleksiteten for de fleste bedrifter ligger i en korrekt beregning av Scope 3-utslippene. Her ligger også det meste av CO2 utslipp. Bruk oss, vi har verdensklasse kvaliteter innen klimaregnskap og kan påta oss komplekse Scope 3-oppdrag for globale selskaper.

Vi integrerer også alle klimatall og klimaberegninger med bedriftens behov for annen type ESG-rapportering. Alt integrert på ett sted og i en ESG tallfakta database.

Bruker du våre kvalifiserte Scope-3 spesialister, så får du sikret en god og korrekt klimarapportering.

Les mer

ESG Rapportering

Morgendagens vinnere vil utvilsomt ha fokus på ESG og bærekraft i langt større grad enn tidligere.

CEMAsys er skreddersydd for rapportering av miljø og ESG-indikatorer som f.eks. energi- og vannforbruk, CO2-utslipp og bruk av kjemiske stoffer.

ESG- & Miljømodulen tilbyr et verktøy for å innhente, analysere og måle viktige miljøindikatorer i egen virksomhet. Modulen er også et nyttig verktøy for å innfri internasjonale rapporteringskrav fra initiativer som GRI, FNs Global Compact og miljøstyringssystemer som ISO-14001 og EMAS.

Husk at det du kan måle kan du også styre. Skal din virksomhet lede an på ESG- og bærekraftområdet må du vite hvor virksomheten står i dag.

Les mer

ESG Risikokontroll

En virksomhets leverandørkjede utgjør både en betydelig ESG-risiko, og en stor mulighet for positiv ESG-påvirkning.

Vil du virkelig bidra på ESG-området bør du bruke din innkjøpsmakt inn mot eget leverandørledd. Ved å stille krav til egne leverandører kan det få store nettverkseffekter.

Modulen hjelper deg med å innhente, analysere og behandle ESG-informasjon fra eget leverandørledd og andre 3-parts nettverk.

Denne informasjonen kan avdekke risiko mot egen merkevare i form av økonomiske, juridiske, politiske og sosiale trusler, som ofte ligger gjemt i egen verdikjede.

Vi kan også supplere den innhentede informasjon med ekstern data for å forsterke risikoanalysen ytterligere.

ESG-trusler er ikke lett å beskytte seg 100% mot, men kan du dokumentere egne tiltak så vil det uansett være positivt.

Les mer

EU Taksonomi

Cemasys introduserer nå et avansert og effektivt system for digital EU-Taksonomi rapportering.

Dette vil gjøre deg i stand til å kople all Taksonomi rapportering sammen med annen ESG-rapportering og GHG-klimaregnskap arbeid i virksomheten.

Du kan også bruke den samme juridiske selskapsstrukturensom allerede er satt opp for din ordinære ESG-rapportering, noe som vil spare deg for mye tid og ekstraarbeid. Samtidig får du også tatt vare på all Taksonomi rapportering i en felles ESG-database.

Fra 1 januar 2022 så skal alle store selskaper rapportere om egen EU-Taksonomi status slik at marked og investorer kan vurdere selskapets ESG-kvaliteter på en god og objektiv måte.

Administrer dine Taksonomi data i nettskyen. Bruk Cemasys.com som et digitalt spesialverktøy kombinert med god støtte og hjelp fra våre erfarne Taksonomi-eksperter når det gjelder rapportinnhold, struktur og prestasjonsscore vurderinger.

Les mer

API Datafangst

Bruk API-modulen for å koble til egne systemer, andre viktige 3-partssystemer og datafangstkilder.

Ved å bruke API-funksjonen kan du nå samle inn data fra andre systemer og automatisk transformere disse dataene til CO2-ekvivalenter ved å kombinere vår internasjonale GHG-Tech metodeplattform, API-Connectivity funksjonen og vår unike utslippsfaktordatabase.

Vi hjelper bedrifter med å gå fra å kartlegge kanskje 10-30 % av alle CO2-utslipp til å kartlegge opp mot 90-100 % av de totale utslippene. Dette løser vi gjennom å lese data direkte fra eksisterende systemer.

Vi kobler oss til regnskapssystemer, fabrikk- og flyplassnettverk, innkjøpssystemer, sensorer teknologi, fysiske produksjonsanlegg (fiskeoppdrett), og mot alle systemer som har en «API-bakdør».

Bruk vårt kvalifiserte ESG-Tech team for IT oppsettet.

Les mer

GDPR Compliance

CEMAsys.com er et spesialisert arbeidsverktøy for ESG-ansatte.


Skylagring gjør alle analysefunksjoner, ESG-rapporter og databaser online baserte. Du kan også gjøre ESG-arkivet ditt tilgjengelig for 3-parts aktører ved sertifisering, revisjon ol.

Systemet gir nyansatte rask tilgang til eget ESG materiell, og tar samtidig vare på alt historisk arbeid når ansatte slutter.

I 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov som regulerer bruken av personopplysninger. Loven består av nasjonale regler og EUs personvern forordning (GDPR - General Data Protection Regulation).

Våre ESG-databaser vil hovedsakelig være virksomhetsorienterte og inneholde lite personopplysninger. De få personopplysningene vi behandler vil ofte være knyttet til en bruker(system) eller respondent(undersøkelse).

Vår Privacy Statement (PS), Data Processor Agreement (DPA) og User Consent Confirmation (UCC) skal uansett sikre at vi behandler alle personopplysninger i tråd med GDPR forordningen.

Les mer

ESG CONSULTING

Innleie ESG spesialist

Trenger du en ESG spesialist på deltid, eller for en kortere periode?

Gjennom oss, får du leie godt trente ESG spesialister der vi ivaretar opplæring, kompetanseutvikling og faglig støtte gjennom å være tilknyttet Nordens største ESG miljø.

Vi tilbyr personell på faste kontrakter, med deltid stillingsbrøker og for kortere engasjementsperioder.

Dette kan være en god løsning om du trenger hjelp for å løse et kortsiktig prosjektbehov eller ved sykdom, permisjon eller annen grunn.

Les mer

Klimaregnskap

Beregning av klimagassutslipp er det første steget mot meningsfylte utslippsreduserende tiltak.

Ved bruk av vår klimaregnskapsmodul kan våre konsulenter hjelpe deg med å utvikle et komplett klimaregnskap.

Våre konsulenter er eksperter i den internasjonale standarden for beregning av klimagassutslipp, Greenhouse Gas Protocol, og kan hjelpe til med å kartlegge utslippskilder, sette rapporteringsrammer og velge riktige utslippsfaktorer.

Vi tilbyr:

 • veiledning i strukturering og standardisering av årlig klimarapportering
 • ekspertise i anerkjente metoder for beregning av utslipp i virksomheten og leverandørkjeden
 • veiledning i kartlegging av utslippskilder og valg av passende utslippsfaktorer
 • støtte i klimarapportering og kommunisering av fremdrift.

Les mer

Scope 3 Kartlegging

Kartlegging av utslipp i verdikjeden gir bedre innsikt og identifiserer risikoer i leverandørkjeden.

Et selskaps klimagassutslipp er delt i tre «scopes», der Scope 3-utslipp omfatter utslippskildene i et selskaps oppstrøms- og nedstrøms verdikjede. Klimaregnskap fokuserer i økende grad på disse indirekte utslippene, spesielt i et selskaps leverandørkjede, fordi det ofte er her størstedelen av klimapåvirkningen oppstår.

Våre konsulenter er eksperter i GHG-protokollen og kan hjelpe ditt firma med å kartlegge, beregne, analysere og rapportere Scope 3-utslipp i samsvar med den internasjonale karbonregnskapsstandarden.

Ved å kartlegge hvor utslippene befinner seg i verdikjeden, kan vi:

 • identifisere risikoer i leverandørkjeden
 • utvikle et komplett bilde av bedriftens klimapåvirkning
 • hjelpe din bedrift med å sette mål og utvikle en klimastrategi som engasjerer leverandører, reduserer klimapåvirkning og reduserer risikoer i verdikjeden.

Les mer

Science Based Target (SBT)

Tilpasning av klimamål til den nyeste klimavitenskapen sikrer overholdelse av interessenters forventninger.

Vi hjelper selskaper med å sette mål for utslippsreduksjon i tråd med Parisavtalen og den etablerte vitenskapen den er basert på. Vitenskapsbaserte mål gjør det mulig for bedrifter å lage egne utslippsscenarier i tråd med det globale utslippsbudsjettet for å møte 1,5-2oC-målet.

Våre konsulenter hjelper deg med å beregne et karbonbudsjett og demonstrere hvordan bedriften din skal redusere utslippene i henhold til vitenskapelige baserte metoder ved hjelp av en utslippsreduksjonsplan.

Som den eneste nordiske CDP-akkrediterte SBT-partneren, er vi godkjent til å utvikle mål for utslippsreduksjon i tråd med SBTi-kravene.

Les mer

Klimarisiko (TCFD)

Kartlegging og analysering av klimarisiko i henhold til TCFD-anbefalingene sikrer best praksis i klimarapporteringen.

Vi tilbyr fullstendig støtte i kartlegging og analysering av klimarelaterte risikoer og muligheter, og kan bistå med rapportering i samsvar med anbefalingene fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Anbefalingene hjelper selskaper å forstå hva finansmarkedet ønsker for å måle klimarelaterte risikoer og oppmuntrer bedrifter til å tilpasse rapporteringen til investorenes behov.

Våre konsulenter er godt kjent med verktøyene for å utvikle scenarioanalyser og finansielle konsekvensanalyser, som vil løfte nivået på klimarisikostyringen.

Vi hjelper selskaper med å:

 • forstå TCFD-anbefalinger og retningslinjer
 • identifisere risiko og muligheter
 • analysere risikoer ved bruk av scenarioanalyse
 • rapportere risikoene og mulighetene i henhold til det anbefalte rammeverket for å gi nøyaktig informasjon til investorer og andre økonomiske interessenter i tråd med TCFD.

Les mer

Bærekraftsstrategi

Utvikling av bærekraftstrategier vil fremme motstandsdyktig forretningspraksis tilpasset en lavkarbon-fremtid.

Våre ekspertkonsulenter hjelper bedrifter med å utvikle bærekrafts- og klimastrategier for å kartlegge og planlegge selskapets tilnærming til ESG-arbeidet.

Strategi og policy-utvikling er viktige uttalelser og veiledningsdokumenter for å signalisere retningen et selskap har til hensikt å ta. Det er viktig at en bærekraftstrategi er basert på et velutviklet kunnskapsgrunnlag om bedriftens mest materielle ESG-områder og tar hensyn til de unike utfordringene i overgangen til en lavkarbon-økonomi.

Vi hjelper selskaper med å:

 • vurdere og identifisere materielle områder
 • sammenlikne strategiske mål med andre bransjeaktører
 • analysere spesifikke klimarelaterte utfordringer som strategien må håndtere
 • formulere policy-er som underbygger strategier tilpasset til en lavkarbon-fremtid.
 • formulere policy-er som underbygger strategier tilpasset til en lavkarbons-fremtid.

Les mer

Klimaplan

Kartlegging av selskapets utslippsreduksjoner er en viktig del av en motstandsdyktig klimastrategi.

Våre ekspertkonsulenter utfører avanserte analyser for å kartlegge din utslippsbane i det grønne skiftet ved å identifisere utslippsreduserende tiltak og utvikle ditt karbonbudsjett.

Ved hjelp av vårt verktøy – Low Carbon Transition Planning Tool – kan våre konsulenter bidra til å analysere og illustrere effekten av planlagte tiltak på bedriftens klimagassutslipp.

I tillegg kan vi hjelpe din bedrift å forstå initiativene som er nødvendige for at reduksjoner skal være i tråd med en 2oC eller 1,5oC utslippsbane for korte eller langsiktige klimastrategier.

Vi hjelper selskaper med å:

 • beregne og modellere karbonbudsjettet
 • forstå og visualisere effekten av utslippsreduserende tiltak
 • måle fremgang mot et 2oC eller 1,5oC scenario

Les mer

Scenarioanalyse

Klimarelatert scenarioanalyse gir verdifull innsikt i selskapets motstandskraft i en global økonomi i endring.

Scenarioanalyse er en viktig, men utfordrende komponent for å forstå og forberede seg på virkningene av klimaendringene, og er et verdifullt verktøy for å håndtere klimarelaterte risikoer og muligheter. En grundig analyse av selskapet i ulike klimascenarioer vil bidra til å avsløre klimarelaterte sårbarheter og gi viktig innsikt i utviklingen av en motstandsdyktig forretningsstrategi.

Vi leverer vitenskapsdrevne kvalitative og kvantitative scenarioanalyser i samsvar med anbefalingene fra TCFD. Scenarioanalysene våre vurderer virkningen av både fysiske og overgangsrelaterte klimarelaterte risikoer og vurderer kortsiktige, mellom- og langsiktige tidsrammer. Når et selskap har gjennomført en scenarioanalyse, kan vi hjelpe videre med å utvikle planer og strategier, og hjelpe bedriften din med å utvikle en TCFD-rapport.

Les mer

CDP Rapportering

Velutviklet CDP-rapportering vil fremheve dine klimatiltak og bygge tillit hos investorene dine.

Vi bistår i rapporteringsprosessen til CDP (Carbon Disclosure Project), som ber bedrifter rapportere sine klimagassutslipp, klimarelatert risikostyring, klimamål og engasjementsstrategier.

Siden 2008 har vi hjulpet kunder som rapporterer til CDP, og har en rekke kunder som har oppnådd høyeste karakter. Vi er den eneste CDP-godkjente partneren i Norden.

Les mer

GRI Rapportering

Overholdelse av den anerkjente GRI-standarden vil sikre høykvalitets og troverdig bærekraftsrapportering.

Vi tilbyr støtte i prosessen med å utvikle grundig og engasjerende rapportering i samsvar med den mest anerkjente globale standarden for bærekraftrapportering, Global Reporting Initiative (GRI).

Våre konsulenter er GRI-sertifiserte, og kan hjelpe til med å gjennomføre benchmarking-analyser, interessentdialoger, vesentlighetsanalyser og utvikle de forskjellige rapportelementene.

Vi tilbyr også støtte i andre typer ESG-rapportering, for eksempel Dow Jones Sustainability Index.

Les mer

EU-Taksonomien

Å holde tritt med utviklinger i bærekraftig finans stimulerer konkurransefortrinn og fremtidig compliance.

Vi har et dedikert team som holder tritt med den siste utviklingen innen bærekraftig finans. En av de viktigste og påfølgende utviklingene de siste årene er etableringen av en EU-taksonomi for bærekraftig finansiering.

Taksonomien er et rammeverk for å hjelpe investorer forstå om en økonomisk aktivitet er miljømessig bærekraftig, og for å navigere bærekraftige investeringer i overgangen til en lavkarbon-økonomi.

Vi hjelper kundene våre forstå og navigere dette nye rammeverket og holde oss oppdatert om nye utviklinger og rapporteringskrav.

Les mer

SUPPLY CHAIN RISK

Risikovurdering

Bruk vår smarte Dashboard funksjon for å få et klart bilde av målgruppens totale risikostatus.

Dashboard funksjonen gir deg en oversikt over kontrollobjektets totale informasjons-bilde. Her kan du se på risk-score nivået, opplastede dokumenter og sertifikater, resultatet fra undersøkelsen, tilleggsinformasjon fra objektive 3-parts kilder, samt egne kontrollaktiviteter.

Alle tall og resultater presenteres i et brukervennlig format og i form av tabeller, grafiske presentasjoner og ikoner.

Les mer

Risikoeksponering

Bruk vårt egenutviklede spørreverktøy som er skreddersydd for å eksponere ESG og bærekraftorientert risiko.

Her kan du enkelt sette opp egne spørreundersøkelser. Du får tilgang til et stort bibliotek på over 600 relevante ESG standardspørsmål som du kan plukke fra. Alternativt kan du konstruere helt unike spørsmål selv.

Vi hjelper deg også med å laste inn egne leverandørdata i systemet. Deretter går spørreundersøkelsene digitalt og du kan kjøre så mange kontrollundersøkelser du vil, i alle varianter, og mot de risikogruppene du selv prioriterer. Til slutt kopler vi opp undersøkelsene i risk-score systemet.

Les mer

Risikoovervåking

Bruk vår internasjonale medieovervåkningstjeneste for å styrke egen risikovurdering.

Her kan du støtte den subjektive informasjonen som du henter inn via egne ESG undersøkelser, med objektiv informasjon fra nettet.

Du får tilgang til et meget stort databibliotek som hentes døgnet rundt fra nettsider, fagnettsteder, nettaviser, blogger, og andre åpne kilder i over 200 land. Vi gir deg også tilgang til et stort ESG søkeord bibliotek.

Våre konsulenter hjelper deg med oppsett, språk og valg av riktig søkeord. Vi hjelper deg også med ekstra søkeordstrategier for høyrisikoobjekter. Overvåkingstjenesten går automatisk 24/7.

Les mer

Slide 2
Transition to
Net-Zero
Make carbon offsetting part of your sustainability strategy in the transition to a low-carbon society.

On your reduction pathway, some emissions can be compensated for, and there will be unavoidable emissions that need to be neutralized.
Services

How to Start

Image is not available
SET A TARGET

Quantify your company’s GHG emissions and set a near and long-term target in line with the newest climate science. Recommended near-term target: between 5-10 years aligned with the 1.5°C warming scenario. Long-term target: reach net-zero for all scopes before 2050.

Image is not available
REDUCE

Reduce GHG emissions according to the Low carbon transition plan.

Image is not available
COMPENSATE
AND NEUTRALIZE

Take responsibility beyond your own value chain. By compensating with climate offsets from projects that are certified and aligned with the SDG’s for societal and environmental enhancement to remove emissions, it moves society in the right direction to reach a low-carbon economy.

Company
Net-Zero
Achieving net-zero means that we have a balance between our emissions and the earth's ability to absorb emissions. We use offset by removing an equivalent amount of greenhouse gases from the atmosphere and storing it permanently in soil, plants, or materials. This can be achieved by purchasing allowances from projects that remove or store CO2. Currently, nature-based solutions such as supporting forest conservation are the cheapest and most efficient pathway to plan for net-zero.
 1. Measure all emissions in Scope 1, Scope 2 and relevant categories in Scope 3.
 2. Decarbonize your company’s emissions by reducing and innovating technological solutions to reach 90% reduction by 2050 and plan to offset the residual emissions with projects that remove or store CO2.
Carbon Offsetting
The methodology for climate offsetting often refers back to the UN Climate Convention, which defines that climate compensation is achieved by balancing the emissions generated with the same amount of emissions that have been reduced through carbon offsets. A company can achieve this by:
 1. Measure your emissions, as a minimum in Scope 1 and Scope 2.
 2. Reduce emissions while using climate offsets to compensate for the remaining emissions each year. Compensation with climate credits represents that the reduction for the same amount of purchased offsets has taken place elsewhere in the world through the project that you support.
Services

Take Action

CEMAsys has provided carbon credits to hundreds of customers yearly since 2007. We offer projects where you can compensate for emissions now while pursuing a decarbonization pathway to become net-zero through nature-based solutions that store CO2 over time.

Website
 1. A carbon footprint analysis will confirm the quantity needed.
 2. Align sustainability strategy with carbon offsets and purchase carbon compensation and/or removal projects.
 3. CEMAsys prepares an offer for the proposed quantity, project, and type of credits.
 4. CEMAsys ensures that the carbon credit is retired from the registry and you receive a certificate of deleted credits.
Transparency and traceability
 1. All projects are well documented and certified by high-quality standards (UN Gold Standard, VCS, etc) thus verified by independent third-party sources.
 2. CEMAsys is transparent in every transaction and has a large international customer portfolio and reference database.
previous arrow
next arrow