pexels-photo-1647962
Navigating Your Path to
Sustainability Success
0 +
Active clients
0 +
Listed companies
0 +
Countries

ESG SYSTEM

Klimaregnskap

Har du et tydelig bilde av egne klimagassutslipp kan du lettere definere tiltak for å redusere virksomhetens miljøpåvirkning.

Vår modell for å beregne CO2-utslipp er basert på den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) og gir tilgang til en omfattende utslippsfaktordatabase som kan benyttes til å beregne en virksomhets klimagassutslipp og føre et klimaregnskap.

GHG-protokollen er det mest anvendte verktøyet for beregning av klimagassutslipp og utgjorde grunnlaget for ISO 14064-I-standarden (2006).

Ved bruk av vår klimaregnskapsmodul kan du enklere identifisere, prioritere og overvåke energireduserende tiltak, og grafiske rapporteringsfunksjoner i systemet synliggjør effekten av ulike tiltak over tid.

Les mer

ESG Rapportering

Morgendagens vinnere vil utvilsomt ha fokus på ESG og bærekraft i langt større grad enn tidligere.

CEMAsys er skreddersydd for rapportering av miljø og ESG-indikatorer som f.eks. energi- og vannforbruk, CO2-utslipp og bruk av kjemiske stoffer.

ESG- & Miljømodulen tilbyr et verktøy for å innhente, analysere og måle viktige miljøindikatorer i egen virksomhet. Modulen er også et nyttig verktøy for å innfri internasjonale rapporteringskrav fra initiativer som GRI, FNs Global Compact og miljøstyringssystemer som ISO-14001 og EMAS.

Husk at det du kan måle kan du også styre. Skal din virksomhet lede an på ESG- og bærekraftområdet må du vite hvor virksomheten står i dag.

Les mer

ESG Undersøkelser

En virksomhets leverandørkjede utgjør både en betydelig ESG-risiko, og en stor mulighet for positiv ESG-påvirkning.

Vil du virkelig bidra på ESG-området bør du bruke din innkjøpsmakt inn mot eget leverandørledd. Ved å stille krav til egne leverandører kan det få store nettverkseffekter.

Modulen hjelper deg med å innhente, analysere og behandle ESG-informasjon fra eget leverandørledd og andre 3-parts nettverk.

Denne informasjonen kan avdekke risiko mot egen merkevare i form av økonomiske, juridiske, politiske og sosiale trusler, som ofte ligger gjemt i egen verdikjede.

Vi kan også supplere den innhentede informasjon med ekstern data for å forsterke risikoanalysen ytterligere.

ESG-trusler er ikke lett å beskytte seg 100% mot, men kan du dokumentere egne tiltak så vil det uansett være positivt.

Les mer

IT Sikkerhet

CEMAsys er en sikker fildelings- og datalagringsløsning for alle ESG-ansatte.

Vår “Disaster Recovery and Business Continuity” (DRBC) plan er utviklet for å beskytte både system og informasjon.

Målet med DRBC er å etablere svært gode sikkerhetsrutiner hvis IT trusler, infrastruktur-utfordringer eller andre feil skulle oppstå mot skytjenesten. Vi bruker kun de aller beste driftsleverandørene og sikkerhetsløsningene som er i markedet.

Skylagring gjør alle dine ESG-dokumenter, databaser og rapporter lett tilgjengelige for alle ansatte. Du kan også gjøre ESG-arkivet ditt tilgjengelig for 3-parts aktører ved sertifisering og revisjon.

Systemet gir også nyansatte rask tilgang til gammelt ESG materiell, og tar samtidig vare på alt ESG arbeidet til ansatte som slutter. Her kan du styre både ESG-personell, historikk og aktivitet fra ett system.

Ta vare på selskapets ESG-data med smart skytjenestelagring.

Les mer

GDPR Compliance

I 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov som regulerer bruken av personopplysninger.

Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land.

Cemasys.com, som behandlingsansvarlig, vil alltid følge de anbefalinger og lovkrav som til enhver tid gjelder for behandling av personopplysninger.

Våre ESG databaser vil hovedsakelig være virksomhetsorienterte og inneholde lite personopplysninger. De få personopplysningene vi behandler vil ofte være knyttet til en bruker eller respondent.

Vår Privacy Statement (PS), Data Processor Agreement (DPA) og User Consent Confirmation (UCC) skal uansett sikre at vi behandler alle personopplysninger i tråd med GDPR forordningen.

Les mer

ESG RÅDGIVNING

Innleie ESG spesialist

Trenger du en ESG spesialist på deltid, eller for en kortere periode?

Gjennom oss, får du leie godt trente ESG spesialister der vi ivaretar opplæring, kompetanseutvikling og faglig støtte gjennom å være tilknyttet Nordens største ESG miljø.

Vi tilbyr personell på faste kontrakter, med deltid stillingsbrøker og for kortere engasjementsperioder.

Dette kan være en god løsning om du trenger hjelp for å løse et kortsiktig prosjektbehov eller ved sykdom, permisjon eller annen grunn.

Les mer

Klimaregnskap

Beregning av klimagassutslipp er det første steget mot meningsfylte utslippsreduserende tiltak.

Ved bruk av vår klimaregnskapsmodul kan våre konsulenter hjelpe deg med å utvikle et komplett klimaregnskap.

Våre konsulenter er eksperter i den internasjonale standarden for beregning av klimagassutslipp, Greenhouse Gas Protocol, og kan hjelpe til med å kartlegge utslippskilder, sette rapporteringsrammer og velge riktige utslippsfaktorer.

Vi tilbyr:

 • veiledning i strukturering og standardisering av årlig klimarapportering
 • ekspertise i anerkjente metoder for beregning av utslipp i virksomheten og leverandørkjeden
 • veiledning i kartlegging av utslippskilder og valg av passende utslippsfaktorer
 • støtte i klimarapportering og kommunisering av fremdrift.

Les mer

Scope 3 Kartlegging

Kartlegging av utslipp i verdikjeden gir bedre innsikt og identifiserer risikoer i leverandørkjeden.

Et selskaps klimagassutslipp er delt i tre «scopes», der Scope 3-utslipp omfatter utslippskildene i et selskaps oppstrøms- og nedstrøms verdikjede. Klimaregnskap fokuserer i økende grad på disse indirekte utslippene, spesielt i et selskaps leverandørkjede, fordi det ofte er her størstedelen av klimapåvirkningen oppstår.

Våre konsulenter er eksperter i GHG-protokollen og kan hjelpe ditt firma med å kartlegge, beregne, analysere og rapportere Scope 3-utslipp i samsvar med den internasjonale karbonregnskapsstandarden.

Ved å kartlegge hvor utslippene befinner seg i verdikjeden, kan vi:

 • identifisere risikoer i leverandørkjeden
 • utvikle et komplett bilde av bedriftens klimapåvirkning
 • hjelpe din bedrift med å sette mål og utvikle en klimastrategi som engasjerer leverandører, reduserer klimapåvirkning og reduserer risikoer i verdikjeden.

Les mer

Science Based Target (SBT)

Tilpasning av klimamål til den nyeste klimavitenskapen sikrer overholdelse av interessenters forventninger.

Vi hjelper selskaper med å sette mål for utslippsreduksjon i tråd med Parisavtalen og den etablerte vitenskapen den er basert på. Vitenskapsbaserte mål gjør det mulig for bedrifter å lage egne utslippsscenarier i tråd med det globale utslippsbudsjettet for å møte 1,5-2oC-målet.

Våre konsulenter hjelper deg med å beregne et karbonbudsjett og demonstrere hvordan bedriften din skal redusere utslippene i henhold til vitenskapelige baserte metoder ved hjelp av en utslippsreduksjonsplan.

Som den eneste nordiske CDP-akkrediterte SBT-partneren, er vi godkjent til å utvikle mål for utslippsreduksjon i tråd med SBTi-kravene.

Les mer

Klimarisiko (TCFD)

Kartlegging og analysering av klimarisiko i henhold til TCFD-anbefalingene sikrer best praksis i klimarapporteringen.

Vi tilbyr fullstendig støtte i kartlegging og analysering av klimarelaterte risikoer og muligheter, og kan bistå med rapportering i samsvar med anbefalingene fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Anbefalingene hjelper selskaper å forstå hva finansmarkedet ønsker for å måle klimarelaterte risikoer og oppmuntrer bedrifter til å tilpasse rapporteringen til investorenes behov.

Våre konsulenter er godt kjent med verktøyene for å utvikle scenarioanalyser og finansielle konsekvensanalyser, som vil løfte nivået på klimarisikostyringen.

Vi hjelper selskaper med å:

 • forstå TCFD-anbefalinger og retningslinjer
 • identifisere risiko og muligheter
 • analysere risikoer ved bruk av scenarioanalyse
 • rapportere risikoene og mulighetene i henhold til det anbefalte rammeverket for å gi nøyaktig informasjon til investorer og andre økonomiske interessenter i tråd med TCFD.

Les mer

Bærekraftsstrategi

Utvikling av bærekraftstrategier vil fremme motstandsdyktig forretningspraksis tilpasset en lavkarbon-fremtid.

Våre ekspertkonsulenter hjelper bedrifter med å utvikle bærekrafts- og klimastrategier for å kartlegge og planlegge selskapets tilnærming til ESG-arbeidet.

Strategi og policy-utvikling er viktige uttalelser og veiledningsdokumenter for å signalisere retningen et selskap har til hensikt å ta. Det er viktig at en bærekraftstrategi er basert på et velutviklet kunnskapsgrunnlag om bedriftens mest materielle ESG-områder og tar hensyn til de unike utfordringene i overgangen til en lavkarbon-økonomi.

Vi hjelper selskaper med å:

 • vurdere og identifisere materielle områder
 • sammenlikne strategiske mål med andre bransjeaktører
 • analysere spesifikke klimarelaterte utfordringer som strategien må håndtere
 • formulere policy-er som underbygger strategier tilpasset til en lavkarbon-fremtid.
 • formulere policy-er som underbygger strategier tilpasset til en lavkarbons-fremtid.

Les mer

Klimaplan

Kartlegging av selskapets utslippsreduksjoner er en viktig del av en motstandsdyktig klimastrategi.

Våre ekspertkonsulenter utfører avanserte analyser for å kartlegge din utslippsbane i det grønne skiftet ved å identifisere utslippsreduserende tiltak og utvikle ditt karbonbudsjett.

Ved hjelp av vårt verktøy – Low Carbon Transition Planning Tool – kan våre konsulenter bidra til å analysere og illustrere effekten av planlagte tiltak på bedriftens klimagassutslipp.

I tillegg kan vi hjelpe din bedrift å forstå initiativene som er nødvendige for at reduksjoner skal være i tråd med en 2oC eller 1,5oC utslippsbane for korte eller langsiktige klimastrategier.

Vi hjelper selskaper med å:

 • beregne og modellere karbonbudsjettet
 • forstå og visualisere effekten av utslippsreduserende tiltak
 • måle fremgang mot et 2oC eller 1,5oC scenario

Les mer

Scenarioanalyse

Klimarelatert scenarioanalyse gir verdifull innsikt i selskapets motstandskraft i en global økonomi i endring.

Scenarioanalyse er en viktig, men utfordrende komponent for å forstå og forberede seg på virkningene av klimaendringene, og er et verdifullt verktøy for å håndtere klimarelaterte risikoer og muligheter. En grundig analyse av selskapet i ulike klimascenarioer vil bidra til å avsløre klimarelaterte sårbarheter og gi viktig innsikt i utviklingen av en motstandsdyktig forretningsstrategi.

Vi leverer vitenskapsdrevne kvalitative og kvantitative scenarioanalyser i samsvar med anbefalingene fra TCFD. Scenarioanalysene våre vurderer virkningen av både fysiske og overgangsrelaterte klimarelaterte risikoer og vurderer kortsiktige, mellom- og langsiktige tidsrammer. Når et selskap har gjennomført en scenarioanalyse, kan vi hjelpe videre med å utvikle planer og strategier, og hjelpe bedriften din med å utvikle en TCFD-rapport.

Les mer

CDP Rapportering

Velutviklet CDP-rapportering vil fremheve dine klimatiltak og bygge tillit hos investorene dine.

Vi bistår i rapporteringsprosessen til CDP (Carbon Disclosure Project), som ber bedrifter rapportere sine klimagassutslipp, klimarelatert risikostyring, klimamål og engasjementsstrategier.

Siden 2008 har vi hjulpet kunder som rapporterer til CDP, og har en rekke kunder som har oppnådd høyeste karakter. Vi er den eneste CDP-godkjente partneren i Norden.

Les mer

GRI Rapportering

Overholdelse av den anerkjente GRI-standarden vil sikre høykvalitets og troverdig bærekraftsrapportering.

Vi tilbyr støtte i prosessen med å utvikle grundig og engasjerende rapportering i samsvar med den mest anerkjente globale standarden for bærekraftrapportering, Global Reporting Initiative (GRI).

Våre konsulenter er GRI-sertifiserte, og kan hjelpe til med å gjennomføre benchmarking-analyser, interessentdialoger, vesentlighetsanalyser og utvikle de forskjellige rapportelementene.

Vi tilbyr også støtte i andre typer ESG-rapportering, for eksempel Dow Jones Sustainability Index.

Les mer

EU-Taksonomien

Å holde tritt med utviklinger i bærekraftig finans stimulerer konkurransefortrinn og fremtidig compliance.

Vi har et dedikert team som holder tritt med den siste utviklingen innen bærekraftig finans. En av de viktigste og påfølgende utviklingene de siste årene er etableringen av en EU-taksonomi for bærekraftig finansiering.

Taksonomien er et rammeverk for å hjelpe investorer forstå om en økonomisk aktivitet er miljømessig bærekraftig, og for å navigere bærekraftige investeringer i overgangen til en lavkarbon-økonomi.

Vi hjelper kundene våre forstå og navigere dette nye rammeverket og holde oss oppdatert om nye utviklinger og rapporteringskrav.

Les mer

ESG RISIKO

ESG undersøkelser

Modulen er skreddersydd for å håndtere ESG risiko og usikkerhet hos leverandører og partnere.

Systemet gjør det mulig å drive et strukturert risikoarbeid mot målgruppene. Her kan du få støtte av en algoritmebasert risk-score modell, et effektivt spørreverktøy, dokumentarkiv, 3-parts informasjonskilder og gode presentasjonsverktøy.

Resultatet kan bli at du lettere får identifisert virksomhetens totale ESG risiko, igangsatt positive tiltak mot enkeltobjekter og redusert risiko-eksponeringen mot egen merkevare.

Og så dokumenterer systemet automatisk de strukturerte initiativ du har tatt, for å redusere egen ESG risiko.

Les mer

Risikovurdering

Bruk vår smarte Dashboard funksjon for å få et klart bilde av målgruppens totale risikostatus.

Dashboard funksjonen gir deg en oversikt over kontrollobjektets totale informasjons-bilde. Her kan du se på risk-score nivået, opplastede dokumenter og sertifikater, resultatet fra undersøkelsen, tilleggsinformasjon fra objektive 3-parts kilder, samt egne kontrollaktiviteter.

Alle tall og resultater presenteres i et brukervennlig format og i form av tabeller, grafiske presentasjoner og ikoner.

Les mer

Risikoeksponering

Bruk vårt egenutviklede spørreverktøy som er skreddersydd for å eksponere ESG og bærekraftorientert risiko.

Her kan du enkelt sette opp egne spørreundersøkelser. Du får tilgang til et stort bibliotek på over 600 relevante ESG standardspørsmål som du kan plukke fra. Alternativt kan du konstruere helt unike spørsmål selv.

Vi hjelper deg også med å laste inn egne leverandørdata i systemet. Deretter går spørreundersøkelsene digitalt og du kan kjøre så mange kontrollundersøkelser du vil, i alle varianter, og mot de risikogruppene du selv prioriterer. Til slutt kopler vi opp undersøkelsene i risk-score systemet.

Les mer

Risikoovervåking

Bruk vår internasjonale medieovervåkningstjeneste for å styrke egen risikovurdering.

Her kan du støtte den subjektive informasjonen som du henter inn via egne ESG undersøkelser, med objektiv informasjon fra nettet.

Du får tilgang til et meget stort databibliotek som hentes døgnet rundt fra nettsider, fagnettsteder, nettaviser, blogger, og andre åpne kilder i over 200 land. Vi gir deg også tilgang til et stort ESG søkeord bibliotek.

Våre konsulenter hjelper deg med oppsett, språk og valg av riktig søkeord. Vi hjelper deg også med ekstra søkeordstrategier for høyrisikoobjekter. Overvåkingstjenesten går automatisk 24/7.

Les mer

KLIMAKVOTER

Gjør klimakompensering til en del av ditt ESG program og din bærekraftstrategi.

Alle klimakvote prosjekter er godkjent av FN (CER) eller av «Gold Standard» (VER) systemet. Vårt kvalitetssikringsarbeid benytter ISO 14064-3: 2006, «Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions».

Husk at hvis du kjøper en klimakvote så er du med på å finansiere et miljøprosjekt som ellers ikke ville bli bygget uten den ekstra-finansieringen som kvotesystemet representerer.

   • Certified Emission Reductions (CERs)
   • Verified Emission Reductions (VERs)
   • EU Emission Allowance (EUAs)
   • Opprinnelsesgarantier strøm (GOs)

 

Ikke salg til privatpersoner.

Kjøp klimakvoter | Köp klimatkompensation | Køb CO2-kvoter | Buy carbon offsets | Kaufen carbon offsets | Acheter des compensations de carbone | Comprar compensaciones de carbono | Cquista compensazioni di carbonio

Kjøp klimakvoter - Opprinnelsesgarantier