pexels-photo-1647962
Navigating Your Path to
Sustainability Success
0 +
Countries
0 +
Corporations
0 +
Subsidiaries

Sustainability and ESG-related Webinars.

Les mer

Make carbon-offsetting part of your ESG strategy.

Les mer

SYSTEM

GHG-Klimaregnskap

Har du et tydelig bilde av egne klimagassutslipp kan du lettere definere tiltak for å redusere egen miljøpåvirkning.

Vår modell for å beregne CO2-utslipp er basert på den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) og gir tilgang til en omfattende utslippsfaktordatabase som kan benyttes til å beregne en virksomhets klimagassutslipp og føre et klimaregnskap.

GHG-protokollen er det mest anvendte verktøyet for beregning av klimagassutslipp og utgjorde grunnlaget for ISO 14064-I-standarden (2006).

Ved bruk av vår klimaregnskapsmodul kan du enklere identifisere, prioritere og overvåke energireduserende tiltak, og grafiske rapporteringsfunksjoner i systemet synliggjør effekten av ulike tiltak over tid.

Les mer

GHG-Scope 3

Vi støtter ditt komplekse Scope 3-arbeid med en avansert systemplattform og brukervennlige online verktøy.

I følge GHG Protokollen så har vi «3 Scopes»:

Scope 1:
er alle direkte utslipp fra eide eller kontrollerte kilder.

Scope 2:
er indirekte utslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme

Scope 3:
inkluderer indirekte utslipp relatert til varer og tjenester i verdikjeden som ikke er kontrollert av selskapet

Den største utfordringen og kompleksiteten for de fleste bedrifter ligger i en korrekt beregning av Scope 3-utslippene. Her ligger også det meste av CO2 utslipp. Bruk oss, vi har verdensklasse kvaliteter innen klimaregnskap og kan påta oss komplekse Scope 3-oppdrag for globale selskaper.

Vi integrerer også alle klimatall og klimaberegninger med bedriftens behov for annen type ESG-rapportering. Alt integrert på ett sted og i en ESG tallfakta database.

Bruker du våre kvalifiserte Scope-3 spesialister, så får du sikret en god og korrekt klimarapportering.

Les mer

GHG-Utslippsfaktorer

Vi støtter deg med en global database for utslippsfaktorer.

En stor mengde finansiell informasjon må konverteres til CO2-ekvivalenter hvis selskapers klimaregnskap i framtiden skal være korrekte og ha en god beregningskvalitet.

Skal du lage en Carbon Footprint rapport av høy kvalitet så er ikke det oppnåelig uten tilgang til en detaljert, korrekt og QA-sikret utslippsfaktor database.

Dette kritiske faginnholdet er helt avgjørende for å kunne konvertere store mengder regnskapstall fra nominelle verdier (KR-$-EUR-£) til CO2-ekvivalenter og tonn utslipp.

Hold deg unna grønnvasking og ha fokus på en faktabasert klimarapportering. Bruk vårt kvalifiserte utslippsfaktorteam og vår faktordatabase til å gjøre en korrekt beregning av egne CO2 utslipp.

Les mer

ESG-Rapportering

Morgendagens vinnere vil utvilsomt ha fokus på ESG og bærekraft i langt større grad enn tidligere.

CEMAsys er skreddersydd for rapportering av miljø og ESG-indikatorer som f.eks. energi- og vannforbruk, CO2-utslipp og bruk av kjemiske stoffer.

ESG- & Miljømodulen tilbyr et verktøy for å innhente, analysere og måle viktige miljøindikatorer i egen virksomhet. Modulen er også et nyttig verktøy for å innfri internasjonale rapporteringskrav fra initiativer som GRI, FNs Global Compact og miljøstyringssystemer som ISO-14001 og EMAS.

Husk at det du kan måle kan du også styre. Skal din virksomhet lede an på ESG- og bærekraftområdet må du vite hvor virksomheten står i dag.

Les mer

SCC-Leverandør Kontroll

En virksomhets leverandørkjede utgjør både en betydelig ESG-risiko, og en stor mulighet for positiv ESG-påvirkning.

Vil du virkelig bidra på ESG-området bør du bruke din innkjøpsmakt inn mot eget leverandørledd. Ved å stille krav til egne leverandører kan det få store nettverkseffekter.

Modulen hjelper deg med å innhente, analysere og behandle ESG-informasjon fra eget leverandørledd og andre 3-parts nettverk.

Denne informasjonen kan avdekke risiko mot egen merkevare i form av økonomiske, juridiske, politiske og sosiale trusler, som ofte ligger gjemt i egen verdikjede.

Vi kan også supplere den innhentede informasjon med ekstern data for å forsterke risikoanalysen ytterligere.

ESG-trusler er ikke lett å beskytte seg 100% mot, men kan du dokumentere egne tiltak så vil det uansett være positivt.

Les mer

CSRD-EU Taksonomi

Cemasys introduserer nå et avansert og effektivt system for digital CSRD-EU Taksonomi rapportering.

Dette vil gjøre deg i stand til å kople CSRD rapporteringen sammen med all annen ESG-rapportering og GHG-Klimaregnskap arbeid i virksomheten.

Du kan også bruke den samme juridiske selskapsstrukturen som allerede er satt opp for din ordinære ESG-rapportering, noe som vil spare deg for mye tid og ekstraarbeid. Samtidig får du også tatt vare på all CSRD rapportering i en felles ESG-metrics database.

Fra 1 januar 2022 så skal alle store selskaper i eurosonen rapportere om egen EU Taksonomi status slik at marked og investorer kan vurdere selskapets ESG-kvaliteter på en god og objektiv måte.

Administrer dine CSRD-data i nettskyen. Bruk cemasys.com som et digitalt spesialverktøy kombinert med god støtte og hjelp fra våre erfarne CSRD-eksperter når det gjelder rapportinnhold, struktur og prestasjonsscore vurderinger.

Les mer

EA-Energi Analyse

Bruk vårt smarte nye EA-verktøy for effektiv energianalyse av egen virksomhet.

EA-modulen er en analyse software som gir brukeren en detaljert oversikt over virksomhetens energieffektivitet, forbruk og energisparing.

Med et brukervennlig grensesnitt, en fleksibel analysemodul og en integrert Scope-2 database (sømløst tilkoplet virksomhetens GHG-Klimaregnskap) så gir det brukeren en svært effektiv oversikt over hele virksomhetens energiforbruk, inklusive fabrikker, datterselskaper, fysiske butikker, eiendomsportefølje og produksjonsenheter.

Bruker du vårt EA-Energi Analyse system så får du også oppdatert alle energitall direkte i egen ESG-metrics database samt GHG-Klimaregnskap (Scope-2).

Alt av energitall integrerte i samme system – vil spare deg for mye tid.

Les mer

Power-BI ESG Analyse

Med vårt integrerte Power-BI verktøy så kan du enkelt analysere og visualisere egne ESG-data.

Power BI er en ledende business analyse plattform fra Microsoft som kombinerer en intuitiv brukeropplevelse med en avansert analysemotor. Her kan du skape en dypere forståelse av egne data gjennom mer detaljerte analyser, kopling av store datamengder og en mer faktabasert tilnærming på ESG-området.

Du kan også videreutvikle analysegrunnlaget gjennom å ta i bruk systemets innebygde AI-funksjoner basert på den enorme kraften som ligger i Power plattformen og Azure universet.

Power BI er en integrert, nyttig og skalerbar plattform for business intelligence (BI).

Les mer

Automatisk Datainnhenting

Vi kopler gjerne cemasys.com sammen med dine egne driftssystemer.

Ved å bruke vår avanserte API-funksjon så kan vi automatisk hente inn driftsdata fra mange kilder. Disse konverterer vi så til CO2-ekvivalenter ved å bruke internasjonalt anerkjente metodeverktøy (GHG-Protocol) og kritisk proprietær konverteringsdata (emisjonsfaktorer).

Vi hjelper kundene våre med å oppnå 60-100% automatisk data-innhenting. Vi kopler oss opp mot ERP plattformer (SAP, Oracle, Microsoft, Visma ol.), produksjonssystemer, innkjøpssystemer, sensor-teknologi (laksenæringen), transportører, avfallssystemer, energikilder og mye annet.

Husk at på revisjonspunktet så må du også kunne dokumentere og verifisere overfor en 3-part den metodikken du har brukt i eget klimaregnskap. Vi sikrer at kundene får dokumentert både emisjonsfaktor valg og algoritme kvalitet.

Har du brukt en grov «varegruppe» (SPEND) konverteringsmetode, så kan du i verste fall risikere å ikke få godkjent eget klimaregnskap av revisor.
Bruk vårt profesjonelle Tech team for data-mapping jobben.

Les mer

CONSULTING

Innleie ESG spesialist

Trenger du en ESG spesialist på deltid, eller for en kortere periode?

Gjennom oss, får du leie godt trente ESG spesialister der vi ivaretar opplæring, kompetanseutvikling og faglig støtte gjennom å være tilknyttet Nordens største ESG miljø.

Vi tilbyr personell på faste kontrakter, med deltid stillingsbrøker og for kortere engasjementsperioder.

Dette kan være en god løsning om du trenger hjelp for å løse et kortsiktig prosjektbehov eller ved sykdom, permisjon eller annen grunn.

Les mer

Bærekraftrapportering (ESG)

Utvikling av bærekraftstrategier vil fremme motstandsdyktig forretningspraksis tilpasset en lavkarbon-fremtid.

Våre ekspertkonsulenter hjelper bedrifter med å utvikle bærekrafts- og klimastrategier for å kartlegge og planlegge selskapets tilnærming til ESG-arbeidet.

Strategi og policy-utvikling er viktige uttalelser og veiledningsdokumenter for å signalisere retningen et selskap har til hensikt å ta. Det er viktig at en bærekraftstrategi er basert på et velutviklet kunnskapsgrunnlag om bedriftens mest materielle ESG-områder og tar hensyn til de unike utfordringene i overgangen til en lavkarbon-økonomi.

Vi hjelper selskaper med å:

 • vurdere og identifisere materielle områder
 • sammenlikne strategiske mål med andre bransjeaktører
 • analysere spesifikke klimarelaterte utfordringer som strategien må håndtere
 • formulere policy-er som underbygger strategier tilpasset til en lavkarbon-fremtid.
 • formulere policy-er som underbygger strategier tilpasset til en lavkarbons-fremtid.

Les mer

Klimaregnskap (GHG)

Beregning av klimagassutslipp er det første steget mot meningsfylte utslippsreduserende tiltak.

Ved bruk av vår klimaregnskapsmodul kan våre konsulenter hjelpe deg med å utvikle et komplett klimaregnskap.

Våre konsulenter er eksperter i den internasjonale standarden for beregning av klimagassutslipp, Greenhouse Gas Protocol, og kan hjelpe til med å kartlegge utslippskilder, sette rapporteringsrammer og velge riktige utslippsfaktorer.

Vi tilbyr:

 • veiledning i strukturering og standardisering av årlig klimarapportering
 • ekspertise i anerkjente metoder for beregning av utslipp i virksomheten og leverandørkjeden
 • veiledning i kartlegging av utslippskilder og valg av passende utslippsfaktorer
 • støtte i klimarapportering og kommunisering av fremdrift.

Les mer

Scope-3 Kartlegging (GHG)

Kartlegging av utslipp i verdikjeden gir bedre innsikt og identifiserer risikoer i leverandørkjeden.

Et selskaps klimagassutslipp er delt i tre «scopes», der Scope 3-utslipp omfatter utslippskildene i et selskaps oppstrøms- og nedstrøms verdikjede. Klimaregnskap fokuserer i økende grad på disse indirekte utslippene, spesielt i et selskaps leverandørkjede, fordi det ofte er her størstedelen av klimapåvirkningen oppstår.

Våre konsulenter er eksperter i GHG-protokollen og kan hjelpe ditt firma med å kartlegge, beregne, analysere og rapportere Scope 3-utslipp i samsvar med den internasjonale karbonregnskapsstandarden.

Ved å kartlegge hvor utslippene befinner seg i verdikjeden, kan vi:

 • identifisere risikoer i leverandørkjeden
 • utvikle et komplett bilde av bedriftens klimapåvirkning
 • hjelpe din bedrift med å sette mål og utvikle en klimastrategi som engasjerer leverandører, reduserer klimapåvirkning og reduserer risikoer i verdikjeden.

Les mer

Low Carbon Transition Plan (GHG)

Kartlegging av selskapets utslippsreduksjoner er en viktig del av en motstandsdyktig klimastrategi.

Våre ekspertkonsulenter utfører avanserte analyser for å kartlegge din utslippsbane i det grønne skiftet ved å identifisere utslippsreduserende tiltak og utvikle ditt karbonbudsjett.

Ved hjelp av vårt verktøy – Low Carbon Transition Planning Tool – kan våre konsulenter bidra til å analysere og illustrere effekten av planlagte tiltak på bedriftens klimagassutslipp.

I tillegg kan vi hjelpe din bedrift å forstå initiativene som er nødvendige for at reduksjoner skal være i tråd med en 2oC eller 1,5oC utslippsbane for korte eller langsiktige klimastrategier.

Vi hjelper selskaper med å:

 • beregne og modellere karbonbudsjettet
 • forstå og visualisere effekten av utslippsreduserende tiltak
 • måle fremgang mot et 2oC eller 1,5oC scenario

Les mer

Science Based Target (SBT)

Tilpasning av klimamål til den nyeste klimavitenskapen sikrer overholdelse av interessenters forventninger.

Vi hjelper selskaper med å sette mål for utslippsreduksjon i tråd med Parisavtalen og den etablerte vitenskapen den er basert på. Vitenskapsbaserte mål gjør det mulig for bedrifter å lage egne utslippsscenarier i tråd med det globale utslippsbudsjettet for å møte 1,5-2oC-målet.

Våre konsulenter hjelper deg med å beregne et karbonbudsjett og demonstrere hvordan bedriften din skal redusere utslippene i henhold til vitenskapelige baserte metoder ved hjelp av en utslippsreduksjonsplan.

Som den eneste nordiske CDP-akkrediterte SBT-partneren, er vi godkjent til å utvikle mål for utslippsreduksjon i tråd med SBTi-kravene.

Les mer

Carbon Disclosure Project (CDP)

Velutviklet CDP-rapportering vil fremheve dine klimatiltak og bygge tillit hos investorene dine.

Vi bistår i rapporteringsprosessen til CDP (Carbon Disclosure Project), som ber bedrifter rapportere sine klimagassutslipp, klimarelatert risikostyring, klimamål og engasjementsstrategier.

Siden 2008 har vi hjulpet kunder som rapporterer til CDP, og har en rekke kunder som har oppnådd høyeste karakter. Vi er den eneste CDP-godkjente partneren i Norden.

Les mer

Global Reporting Initiative (GRI)

Overholdelse av den anerkjente GRI-standarden vil sikre høykvalitets og troverdig bærekraftsrapportering.

Vi tilbyr støtte i prosessen med å utvikle grundig og engasjerende rapportering i samsvar med den mest anerkjente globale standarden for bærekraftrapportering, Global Reporting Initiative (GRI).

Våre konsulenter er GRI-sertifiserte, og kan hjelpe til med å gjennomføre benchmarking-analyser, interessentdialoger, vesentlighetsanalyser og utvikle de forskjellige rapportelementene.

Vi tilbyr også støtte i andre typer ESG-rapportering, for eksempel Dow Jones Sustainability Index.

Les mer

Climate Related Risks (TCFD)

Kartlegging og analysering av klimarisiko i henhold til TCFD-anbefalingene sikrer best praksis i klimarapporteringen.

Vi tilbyr fullstendig støtte i kartlegging og analysering av klimarelaterte risikoer og muligheter, og kan bistå med rapportering i samsvar med anbefalingene fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Anbefalingene hjelper selskaper å forstå hva finansmarkedet ønsker for å måle klimarelaterte risikoer og oppmuntrer bedrifter til å tilpasse rapporteringen til investorenes behov.

Våre konsulenter er godt kjent med verktøyene for å utvikle scenarioanalyser og finansielle konsekvensanalyser, som vil løfte nivået på klimarisikostyringen.

Vi hjelper selskaper med å:

 • forstå TCFD-anbefalinger og retningslinjer
 • identifisere risiko og muligheter
 • analysere risikoer ved bruk av scenarioanalyse
 • rapportere risikoene og mulighetene i henhold til det anbefalte rammeverket for å gi nøyaktig informasjon til investorer og andre økonomiske interessenter i tråd med TCFD.

Les mer

Taskforce on Nature (TNFD)

Use the TNFD Nature-Related Risk & Opportunity Management and Disclosure Framework.

The TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) is delivering a risk management and disclosure framework for organizations to report and act on evolving nature-related risks, with the ultimate aim of supporting a shift in global financial flows away from nature-negative outcomes and toward nature-positive outcomes.

The framework is built on seven principles: market usability, science-based, nature-related risks, purpose-driven, integrated & adaptive, climate-nature nexus and globally inclusive.

Use our qualified TNFD experts for reporting support and help.

Les mer

CSRD-EU Taxonomy

Keeping up with the CSRD-EU Taxonomy framework ensures compliance with future expectations.

The CSRD framework is a tool to help investors understand whether an economic activity is environmentally sustainable, and to navigate the transition to a low-carbon economy.

We have a dedicated team of CSRD experts who work on the issue around the clock, for many large companies and in many different industries. Our experts are well aware of many of the practical reporting challenges that companies face today.

Our Tech-team has also digitized the reporting process and the support Tools you need to carry out CSRD reporting with good quality.

Use this tool and our team of qualified CSRD experts for support, help and Performance score evaluation.

Les mer

Åpenhetsloven

Vi sporer opp risiko i hele verdikjeden og hjelper deg med korrigerende tiltak.

Styreleder og Daglig leder har nå en lovpålagt plikt til å avdekke risiko og gjøre aktsomhetsvurderinger i både egen virksomhet og eget leverandørledd.

Bruker du vårt system så kopler vi alle risikodata direkte inn i eget klimaregnskap (GHG), samt i all annen ESG-rapportering (GRI, CDP, TCFD, CSRD) som selskapet skal publisere.

Vi tilbyr en kontrollpakke der du kan:

 • måle risiko og gjøre aktsomhetsvurderinger på egne leverandører
 • bruke egne bransjestandarder som sikrer felles industrikvaliteter
 • gjennomføre due-diligence i henhold til OECDs retningslinjer
 • digitalisere og dokumentere alle tiltak i en egen database
 • få støtte fra erfarne Compliance-Risk spesialister

Les mer

SUPPLY CHAIN

Risk Identification

Vi avdekker ESG-relatert risiko fra din leverandørkjede.

Cemasys sin bærekraftsanalyse er bygget på Internasjonale standarder og protokoller. Vår Risk Score modell har i hovedsak som mål å synliggjøre kvalitetene på 21 ESG-indikatorer innen 4 hovedområder (Miljø, Arbeid-Menneskerettigheter, Etikk og Bærekraftig Innkjøp).

Bli vurdert på en god måte av vårt skreddersydde ESG-Survey system. Dette er et effektivt verktøy for å skaffe seg en god oversikt over all ESG-relatert risiko gjennom å hente inn subjektiv informasjon og digitale signaturer, direkte fra Leverandøren (kontrollobjektet).

Denne informasjonen vil så bli kombinert med data fra offentlige kilder, mediekanaler, business databaser og andre supplerende kilder, støttet av en algoritmebasert analysemodell.

Så er vi klare til å utstede en ESG-Risk Score på leverandøren.

Les mer

Risk-data Mapping

Cemasys.com vil innhente data automatisk fra eksterne kilder.

Vi vil støtte deg med en medieovervåkings-motor for å forsterke risikoanalysen med informasjon hentet fra globale og digitale mediekanaler (Risiko hentet fra åpen media).

Vi vil støtte deg med et skreddersydd survey-system for å eksponere bærekraftrisiko direkte fra leverandøren. Kontrollobjektet vil kunne samhandle enkelt og digitalt på de spørsmål og bekreftelser du ber om (Risiko hentet fra leverandøren).

Vi vil også innhente data fra offentlige selskapsregistre, aksjonær databaser, eiendoms- og panteregistre samt lignende kilder (Risiko hentet fra offentlige kilder).

Vi vil også sjekke opp private registre som kredittinformasjon databaser ol. (Risiko hentet fra business kilder).

Bruk våre kvalifiserte ESG-Risk konsulenter for datakontroll jobben.

Les mer

Supplier Admin

Bruk vår Supplier Admin Tool for å administrere egen Leverandørprofil.

SAT-Supplier Admin Tool funksjonen er bygget for at leverandøren (vårt kontrollobjekt) enkelt skal kunne oppdatere egen risikoprofil online og samhandle digitalt med kontraktseier.

Ved å bruke SAT-funksjonen så får Leverandøren et effektivt verktøy for å kunne administrere egen leverandørstatus, opplastede dokumenter, svar på ESG-undersøkelsen, juridiske forhold, dialog med kontraktseier samt egen Risk Score påvirkning.

Leverandøren kan også gjenbruke alt digitalt materiale hvis en annen kontraktør ber om samme kontrollprosedyre. Systemet gir Leverandøren muligheten til å logge alle egne aktiviteter, dokumenter og risikotiltak i et eget digitalt arkiv (dokumenter dine Leverandør-spor).

Start på arbeidet med å forsterke egen leverandørstatus – i dag.

Les mer

Client Dashboard

Bruk vårt smarte Klientverktøy for å analysere egen leverandørkjede risiko.

SCC-Supply Chain Control systemet er en SaaS-basert software som gir deg en rask oversikt over egen leverandørkjede risiko og annen 3-parts relatert risiko. Dashboard verktøyet er bygget for innkjøperen (vår kunde - kontraktseieren).

Ved å bruke vårt Dashboard-verktøy så får du en god oversikt over det totale risikobildet i egen leverandørkjede, alle høy-risiko leverandørene, sentrale dokumenter, resultatene av ESG-undersøkelsen og tilhørende kontrollstatus.

Med et brukervennlig grensesnitt og en fleksibel analysemodul så gir systemet deg en rask oversikt over virksomhetens risikobilde inn mot både nasjonale og globale leverandører. Systemet gir deg også muligheten til å logge alle egne kontrollaktiviteter, dokumenter og risikovurderinger i et eget digitalt arkiv (dokumenter dine Kontrakteier-spor).

Start på arbeidet med å redusere egen 3-parts forretningsrisiko – i dag.

Les mer

ENERGY ANALYSIS

EA-Energy Analysis

Bruk vårt smarte nye EA-verktøy for effektiv energianalyse av egen virksomhet.

EA-modulen er en analyse software som gir brukeren en detaljert oversikt over virksomhetens energibruk, effektivitet, optimalisering og energisparingstiltak.
Med et brukervennlig grensesnitt og en fleksibel analysemodul så gir systemet brukeren en rask oversikt over hele virksomhetens energiforbruk i fabrikker, datterselskaper, fysiske butikker, eiendomsporteføljer og kontorenheter.

Bruker du vårt EA-Energi Analyse system så får du også oppdatert alle energitall direkte inn i egen GHG-Klimaregnskap Scope-2 database.

Alt av energiforbruk integrert i ett system - vil spare deg for mye tid.

Les mer

Power-BI Energy Analytic

Med vårt Power-BI verktøy så kan du enkelt analysere egne Energidata.

Power BI er en ledende business analyse plattform fra Microsoft som kombinerer en intuitiv brukeropplevelse med en avansert analysemotor. Her kan du skape en dypere forståelse av egne data gjennom mer detaljerte analyser, kopling av store datamengder og en mer faktabasert tilnærming til eget Energiforbruk.

Du kan også videreutvikle analysegrunnlaget gjennom å ta i bruk systemets innebygde AI-funksjoner basert på den enorme kraften som ligger i Power plattformen og Azure universet.

Power BI er en integrert, nyttig og skalerbar plattform for business intelligence (BI).

Les mer

Automated Data-mapping

Cemsys.com vil hente inn alle nødvendige energi-data fra relevante kilder.

Nasjonale El-Hub kilder har utviklet avanserte APIer som sikrer at innovative aktører kan kople seg opp mot disse datakildene. Smarte målere muliggjør nå et mer effektivt energimarked der digitale målerdata åpner opp nye store muligheter innen avansert analyse, kunnskapsbasert målstyring og kunstig intelligens.

Cemasys API-function vil hente inn data fra både nasjonale El-Hub kilder, private og offentlige energiprodusenter - på mål-punkt nivå.

Les mer